Σάββατο, 25/06/2022
A- A A+
 
 
 

Άδεια καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών

Περιγραφή:
  1. Ο δικαιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) προσέρχεται στα Γραφεία των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερεακών Ενοτήτων, που βρίσκεται η έδρα του καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών, συμπληρώνει αίτηση και έντυπη δήλωση που χορηγείται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
  2. Ο υπάλληλος στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικήςε των Περιφερεικών Ενοτήτων παραλαμβάνει την αίτηση μαζί με τη δήλωση και χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου
  3. Το κατάστημα δέχεται επιθεώρηση της προϊσταμένης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την υγεία και την ευζωία των ζώων.
  4. Ο επιθεωρητής κτηνίατρος συντάσσει έκθεση με τα ευρήματα του ελέγχου.
  5. Ακολουθεί η εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου, της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής, προς τον Περιφερειάρχη
  6. Εκδίδεται άδεια από τον Περιφερειάρχη, η οποία χορηγείται στον ενδιαφερόμενο
Δικαιολογητικά:

Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών (συνημμένο στη διαδικασία)

Νομικό πλαίσιο:

Υ.Α.266541/2003 (ΦΕΚ 1671/Β) β)Ν.4039/2012

Κόστος:

Μηδέν (0)

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως 30 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών
Χρόνος ισχύος: Δύο (2) έτη
Διαδικασία ανανέωσης: Με αίτηση στα αντίστοιχα τμήματα Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου, Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64166
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες