Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Aναγγελία για χορήγηση βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος εργοθεραπευτή/τριας

Περιγραφή:
  1. Αίτηση
  2. Εξέταση δικαιολογητικών
  3. 3. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση γνησιότητας πτυχίου
  4. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  5. Χορήγηση βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή/τριας
  6. Ανάρτηση στο πρόγραμμα «διαύγεια».
Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση για αναγγελία βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή/τριας

2) Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με επίσημη μετάφραση, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ).

3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (υπηρεσιακή αναζήτηση)

4) Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών

5) Παράβολο Δημοσίου 7,63 €

6) Παράβολο χαρτοσήμου 29,35 €

7) Δύο (2) μικρές ίδιες φωτογραφίες

8) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου

9) Έγγραφο επιβεβαίωσης ΑΦΜ

10) α) Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας άδεια παραμονής και εργασίας.

 β) Για τους υπηκόους των Κρατών- Μελών της Ε.Ε. απαιτείται άδεια διαμονής.

 γ) Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/91 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/92.

δ) Για τους ομογενείς από Αλβανία απαιτείται το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας  Ομογενούς (ΕΔΤΟ). Για ομογενείς κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας  Ομογενούς αορίστου χρόνου άδεια παραμονής και άδεια εργασίας στην Ελλάδα σε ισχύ.

ε) Πιστοποιητικό Επάρκειας Ελληνικής γλώσσας (βλ. παρατηρήσεις παράγραφο 3)

11). Ντοσιέ με λάστιχο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας και για τους υπηκόους των Κρατών- Μελών της Ε.Ε., απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποί υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

2) Οι επαγγελματίες υγείας, πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε., που επιθυμούν την μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας για να παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι τίτλοι σπουδών τους που αποκτήθηκαν σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. αναγνωρίζονται με το σύστημα της αυτόματης αναγνώρισης, οφείλουν να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

3) Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε (άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α), ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251 /2014 ΦΕΚ 80 Α), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας ‘Έλληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83,84, 85 και 87 του ν.4251 /2014 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016 ), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97 και 106 του ν.4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014), ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014) οφείλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Κολεγίου, ή Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις.

Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας θα προσκομισθεί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και στον φορέα έκδοσης της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας.

Επιπλέον όσον αφορά στην αντιστοίχιση του βαθμού των τίτλων σπουδών με τους ελληνικούς τίτλους η αρμοδιότητα ανήκει στον ΔΟΑΤΑΠ και ΕΟΠΠΕΠ.

 4) Υφίσταται η δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό EKE-EUGO ή τα φυσικά πρόσωπα ΕΚΕ. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να έχει αναγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή

Νομικό πλαίσιο:

1989-Π.Δ.83 (ΦΕΚ 37/Α/07-02-1989)

1990-Υ.Α. αριθμ. Α4β/251 (ΦΕΚ 94/Β/13-02-1990)

2011- Ν. 3919 (ΦΕΚ 32/Α/02-03-2011)

2012- Υ.Α. Αριθ.Υ7/Γ.Π.6701/28-03-2012(ΑΔΑ: Β4Β4Θ-1ΤΘ)

2012-Υ.Α. αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ.46217 (ΦΕΚ 1502/Β/04-05-2012)

2017- Ν. 4461 (ΦΕΚ 38/Α/28-03-2017)

2017- Εγκ. αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.21572/21-03-2017

2017- Εγκ. αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π. 22837/05-05-2017 (ΑΔΑ: 6Ψ65465ΦΥΟ-Κ1Κ)

Κόστος:
  • Παράβολο δημόσιου ταμείου 7,63€
  • Παράβολο χαρτοσήμου 29,35 €
Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρεις (3) μήνες

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση υποβολής αιτήματος Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας
Χρόνος ισχύος: Επ’αόριστο εφόσον δεν τροποποιηθούν οι όροι έκδοσης αυτής
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Παρατηρήσεις:

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και από εκεί να προωθηθεί το αίτημά τους στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες