Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος Μαίας / Μαιεύτη

Περιγραφή:

1. Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος.

2. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πτυχίου

3. Έλεγχος των δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου

4. Έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος

5. Ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια»

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.

2. Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες

3. Πτυχίο (επίσημο αντίγραφο τίτλου σπουδών).

α) Πτυχίο προερχόμενο από Ελληνικό Πανεπιστήμιο

β) Για πτυχιούχους από μη κράτος της Ε.Ε απαιτείται πτυχίο με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από το Υπουργείο Εξωτερικών.

γ) Για πτυχιούχους από κράτη της Ε.Ε. απαιτείται  πτυχίο, Πιστοποιητικό άσκησης Κρατικής Εξέτασης, που προβλέπεται από τα αρθρ. 10,31,32,33  της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ της Ε.Ε., βεβαίωση από την Αρχή του τόπου ότι το πτυχίο τους και το πιστοποιητικό είναι σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ Ε.Ε. Όλα τα ανωτέρω πρέπει να φέρουν σφραγίδα APOSTILLE από την Αρχή του τόπου προέλευσης  και να είναι  μεταφρασμένα  από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων. Ομοίως υποβάλλονται αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων και αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές αφού έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

4. Βεβαίωση εγγραφής στο σύλλογο των ΜΑΙΩΝ

5. Για πτυχιούχους του εξωτερικού απαιτείται επιπρόσθετα Πιστοποιητικό συμπληρωματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.

7. Για αλλοδαπούς και ομογενείς απαιτούνται επιπλέον

   α. άδεια παραμονής και άδεια εργασίας στην Ελλάδα σε ισχύ.

   β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος έχει την αναγκαία γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του επαγγέλματος της Μαίας/-τη αναλαμβάνοντας για αυτό προσωπική ευθύνη.

8.Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει «Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή, στην αντίθετη περίπτωση, «Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις».

9. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 8€.

10. Παράβολο Χαρτοσήμου 30€

11. Έναν ντοσιέ με λάστιχο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΙΑΣ/ -ΤΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΑΠΟ Ε.Ε.

 

1. Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος

2. Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες

3. Αντίγραφο διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από εκείνους που μνημονεύονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 38 (ΦΕΚ 78/Α΄/2010) για την άσκηση του επαγγέλματος της Μαίας/ -τη.

4. Να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις κατάρτισης ή τους άλλους όρους που προβλέπονται από την Οδηγία ΕΟΚ 36/2005/ΕΚ για την απόκτηση διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων της Μαίας/ -τη

5. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ή άλλο στοιχείο με ίδια ισχύ, που θα εκδοθεί από το κράτος προέλευσης (με ημερομηνία του τελευταίου τριμήνου).

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος έχει την αναγκαία γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του επαγγέλματος της Μαίας/-τη αναλαμβάνοντας για αυτό προσωπική ευθύνη.

7. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους προέλευσης ότι ο υποψήφιος έχει επιδοθεί πραγματικά και νόμιμα στις δραστηριότητες Μαίας/ -τη, γενικών καθηκόντων και για πόσο διάστημα, χωρίς να του έχει αφαιρεθεί, στερηθεί ή ανασταλεί το δικαίωμα αυτό και ότι δε διώκεται πειθαρχικά.

8. Πιστοποιητικό ιθαγένειας

9. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 8€.

10. Παράβολο χαρτοσήμου 30€.

Νομικό πλαίσιο:

Ν.Δ υπ’αριθ.2593 (ΦΕΚ 256/Α/18-09-1953)

Υ.Α υπ’αριθ.1273 (ΦΕΚ 856/Β/08-12-1986)

Π.Δ υπ’αριθ. 97 (ΦΕΚ 35/Α/31-03-1986

Π.Δ 349, άρθρο 2 (ΦΕΚ 159/Α/14-06-1989

Υ.Α υπ’αριθ. Υ7/6697 (20-01-1994)

Π.Δ υπ’αριθ. 266 (ΦΕΚ 239/Α/16-10-2003)

Π.Δ υπ’αριθ. 262 (ΦΕΚ 256/Α/17-12-2004)

Ν υπ’αριθ. 3236 (ΦΕΚ 60/Α/27-02-2004)

Υ.Α υπ’αριθ.ΔΙΑΔΠ/Α/25026 (ΦΕΚ 1637/Β/07-11-2006)

Π.Δ 140 (ΦΕΚ 180/Α/02-08-2007)

Ν υπ’αριθ. 3919 ( ΦΕΚ 32/Α/02-03-2011)

Υ.Α υπ’αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/24247 (ΦΕΚ 2255/Β/11-09-2013)

Ν. υπ’αριθ. 4250 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)

Κόστος:

Παράβολο δημοσίου 8 €  &  παράβολο χαρτοσήμου 30 €

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρεις (3) μήνες

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
Χρόνος ισχύος: Επ’ αόριστο ή περιορισμένης ισχύος σύμφωνα με την άδεια παραμονής και εργασίας.
Διαδικασία ανανέωσης: Η ίδια διαδικασία στις περιπτώσεις που λήγει η βεβαίωση αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Παρατηρήσεις:

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και από εκεί να προωθηθεί το αίτημά του στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες