Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος αισθητικού

Περιγραφή:
 1. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος.
 2. Έλεγχος των δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου
 3. Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος
 4. Έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος
 5. Ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια»
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος.
 2. Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με επίσημη μετάφραση, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ).

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων. Ομοίως υποβάλλονται αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων και αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές αφού έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

 1. α) Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας άδεια παραμονής και
  εργασίας.

β) Για τους υπηκόους των Κρατών- Μελών της Ε.Ε. απαιτείται άδεια διαμονής.

γ) Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/91 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.4310/92.

δ) Για τους ομογενείς από Αλβανία απαιτείται το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας

    Ομογενούς (ΕΔΤΟ).

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού
  στοιχείου.
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης* (υπηρεσιακή αναζήτηση)
 3. Παράβολο Δημοσίου 7,63 €
 4. Παράβολο χαρτοσήμου 29,35 €
 5. Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες, ίδιες.
 6. Έναν ντοσιέ με λάστιχο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

*Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

** Υφίσταται η δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό EKE-EUGO ή τα φυσικά πρόσωπα ΕΚΕ. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να έχει αναγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος.  Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή.

Νομικό πλαίσιο:

1969 -Ν.Δ. υπ’αριθμ.361/1969 (ΦΕΚ 244-Α)

1970 -Ν.Δ. υπ’αριθμ 497/1970 (ΦΕΚ 79-Α)

1972 -Ν.Δ. υπ’αριθμ 1124/1972 (ΦΕΚ 48-Α)

1972 -Υ.Α. αριθμ. Γ4ε/2495/1972 (ΦΕΚ 559-Β)

1972 -Υ.Α. αριθμ. Γ1/1429/1972 (ΦΕΚ 454-Β)

1973 -Υ.Α. αριθμ. Γ4ε/5583/1973(ΦΕΚ 1-Β)

1974 -Υ.Α. αριθμ. Γ1/7908/1974 (ΦΕΚ 983-Β)

1975 -Υ.Α. αριθμ. ΓΙ/3430/1975 (ΦΕΚ 852-Β)

1986 -Υ.Α. αριθμ. οικ.1273/1986 (ΦΕΚ 856-Β)

1989 – Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ 37-Α)

1992- Υ.Α. αριθμ. Α4/4112/1992 (ΦΕΚ 502-Β)

2008- Υ.Α. αριθμ. Υ3β/ οικ. 15543/2008 (ΦΕΚ 230-Β)

2011- ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3919/2011 (ΦΕΚ 32-Α)

2012-Εγκύκλιος Υ3β/Γ.Π./οικ 20227/2012 (ΑΔΑ: Β44ΞΘ-ΟΡΠ)

2012- NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4058/2012 (ΦΕΚ 63-Α)

2012- Υ.Α.αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217/2012 (ΦΕΚ 1502-Β)

2012-Υ.Α. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217/2012 (ΦΕΚ 1502-Β)

2017- Εγκύκλιος 1517/2017 (ΑΔΑ:7ΤΩΧ465ΦΥΟ-ΑΤΗ)

Κόστος:

Παράβολο Δημοσίου 7,63 €  και παράβολο χαρτοσήμου 29,35 €

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρεις μήνες

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος
Χρόνος ισχύος: επ’αόριστο ή περιορισμένης ισχύος σύμφωνα με την άδεια παραμονής και εργασίας.
Διαδικασία ανανέωσης: Η ίδια διαδικασία στις περιπτώσεις που λήγει η βεβαίωση αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Παρατηρήσεις:

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και από εκεί να προωθηθεί το αίτημά του στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σχετικά αρχεία: application/zip Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες