Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων

Περιγραφή:

1. Αίτηση

2. Εξέταση δικαιολογητικών

3. Αναζήτηση Ποινικού Μητρώου για τον αιτούντα και τον υγειονομικά υπεύθυνο.

4. Έλεγχος του Εργαστηρίου από την αρμόδια επιτροπή  χορήγησης  βεβαίωσης  έναρξης λειτουργίας Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων.

5.  Χορήγηση βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου

6. Ανάρτηση στο πρόγραμμα «διαύγεια».

 

Δικαιολογητικά:

 

1) Αίτηση για αναγγελία έναρξης λειτουργίας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

 

2) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη, για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο.

 

(Αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)

 

3) Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.

 

4) Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από ιδιώτη μηχανικό ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης.

 

5) Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012).

 

6)  Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη.(ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΦΕΚ 3284/Β/08-12-2014) Οι κάτοχοι των μονάδων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και Πιστοποιητικού (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο Κεφ. Α΄ του παραρτήματος ΙΙ της Υ.Α. Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ 90/Β/30-01-2006), καθώς και τα κατασταλτικά μέτρα του Κεφ. Β΄ του παραρτήματος ΙΙ για τις δραστηριότητες της κατηγορίας 0.Κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει και τη λήψη  μέτρων πυροπροστασίας σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ 90/Β/30-01-2006)

 

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από αδειούχο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει ανάλογη προς την εγκατεστημένη ισχύ άδεια για τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ακεραιότητα των εργαζομένων (ρελέ ασφαλείας).

 

8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο κατάλογος του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, σύμφωνα με την με αριθμ. Α4β/1016/24-03-88 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 214 τ. Β΄).

 

9) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου

 

10) α) Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη για τον επιστημονικά υπεύθυνο

 

β) Για φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος  πτυχιούχος ΑΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας και προσκομίζονται τα προσωπικά του έγγραφα (Πτυχίο-βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος-φωτοτυπία ταυτότητας)

 

11) Γνωστοποίηση για την Εγκατάσταση Μεταποιητικής ή Συναφούς Δραστηριότητας από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας

 

12) Παράβολο 38€ από Δημόσιο Ταμείο

 

13) Έγγραφο που να αποδεικνύει  το ΑΦΜ

 

14) Χάρτινο Ντοσιέ με έλασμα

 

 

 

Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο,  υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

 

2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 

3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

 

(Αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*. 

 

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. - αρμοδιότητες - ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).

 

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου

 

6. Για εταιρεία με οποιαδήποτε νομική μορφή ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος  πτυχιούχος ΑΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας και προσκομίζονται τα προσωπικά του έγγραφα (Πτυχίο-βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος-φωτοτυπία ταυτότητας)

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

* Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

 

 

 

 

 

Νομικό πλαίσιο:

 

1986 Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ 200/Α/15-12-1986)

 

1988 Αριθμ. Α4β/1016/1988 Υ.Α. (ΦΕΚ 214/Β/21-04-1988)

 

1990 Αριθμ. Α4/3994/1990 Υ.Α. (ΦΕΚ 645/Β/11-10-1990)

 

2006 Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104/2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 90/Β/30-01-2006)

 

2010 N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)

 

2011 Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/ 2-03-2011)

 

 

2011 Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64433  Υ.Α. (ΦΕΚ 1394/Β/16 -07-2011) 

 

2011 Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 140158/2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 3174/Β/ 30-12-2011)

 

2012 Αριθ. Υ7/Γ.Π./6701/28 - 3 - 2012 Εγκύκλιος(ΑΔΑ Β4Β4Θ-1ΤΘ)

 

2012 Aριθμ. 13/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1794/Β/06-06-2012)

 

2012 N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222-Α/ 12-11-2012)

 

2013 N. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/ 29-05-2013)

 

2013 Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35578/2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 1011/B/24-04-2013)

 

2014  Αριθ. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β/8-12-2014)

 

2014 N. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12- 2014)

 

 

 

Κόστος:

Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 38€

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρεις (3) μήνες

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας
Χρόνος ισχύος: Επ’ αόριστο εφόσον δεν τροποποιηθούν οι όροι έκδοσης αυτής
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Παρατηρήσεις:

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και από εκεί να προωθηθεί το αίτημά τους στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες