Δευτέρα, 29/11/2021
A- A A+
 
 
 

Οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου & αναθεώρηση οριστικής έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου - αδειοδότηση ιδιωτικών κλινικών

Περιγραφή:

α) αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

β) αφού υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τηρηθούν οι διατυπώσεις για τους περιβαλλοντικούς όρους και επιπτώσεις, ο φάκελος διαβιβάζεται στο Υπουργείο

γ) χορήγηση οριστικής έγκρισης καταλληλόλητας του οικοπέδου από το Υπουργείο

Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση για οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου, για ανέγερση ιδιωτικής κλινικής
 2. προέγκριση καταλληλότητας που συνοδεύεται από πλήρη φάκελο των υποβληθέντων στοιχείων και υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα και τους συντάξαντες μηχανικούς για την ισχύ τους
 3. έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης της υπό ίδρυση Κλινικής, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ του άρθρου 11(έγγραφο από το οποίο προκύπτει η κυριότητα ή η νόμιμη κατοχή του οικοπέδου ή κτηρίου ή προσύμφωνο για την κτήση της κυριότητας ή της νόμιμης κατοχής του οικοπέδου ή κτιρίου.)
 4. προκαταρκτική μελέτη ένταξης του κτιριακού συγκροτήματος της Κλινικής στο συγκεκριμένο οικόπεδο η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

Α) Πίνακα συνοπτικού κτιριολογικού προγράμματος με καθαρές και μικτές επιφάνειες ανά τμήμα και αιτιολόγηση των προτεινόμενων επιφανειών.

       Ειδικά:

-για κάθε νοσηλευτική μονάδα (Ν.Μ.) απαιτείται η κατανομή του αριθμού των κλινών κατά είδος θαλάμου,

-για τους χώρους που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των προβλεπόμενων Η/Μ εγκαταστάσεων, κλειστούς, υπαίθριους ή υπόγειους ή τεκμηριωμένη έκθεση εκτίμησης της επιφάνειάς τους βάσει του είδους και του τρόπου λειτουργίας τους.

Β) Τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200,με:

- υψομετρική ένδειξη προβλεπόμενων τελικών σταθμών περιβάλλοντα χώρου,

- αποτύπωση κτισμάτων όμορων οικοπέδων και αποστάσεών τους από τα όρια,

-όλες τις υποχρεωτικές διαστάσεις του κτιρίου και των ακάλυπτων τμημάτων του οικοπέδου,

-διάγραμμα κάλυψης όπως απαιτείται βάσει των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών. Σε περίπτωση προτεινόμενων παρεκκλίσεων, η καταλληλότητα δίδεται για τα μέγιστα όρια που επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Γ)Σχέδια κατόψεων, σε κλίμακα 1:200 ή 1:100, με:

-διαστάσεις περιμετρικές ορόφου και καννάβου και θέσεις τομών,

- διατμηματικούς διαδρόμους, κατακόρυφους κόμβους και υποχρεωτικές εισόδους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις βασικές προϋποθέσεις πυρασφάλειας, όπως οδεύσεις διαφυγής και κλίμακες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄

-περιγράμματα και ονομασία των προβλεπόμενων τμημάτων ανά όροφο, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της έκθεσης της περίπτωσης β΄ της παρούσας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ .

Δ)Σχηματικές τομές δύο (2) τουλάχιστον με:

-συνολικά και επί μέρους ελεύθερα ύψη ορόφων με τις διελεύσεις εγκαταστάσεων όπου επηρεάζουν τα ύψη,

-στάθμες ορόφων συναρτημένες με την αφετηρία μέτρησης υψών και διακεκομμένη γραμμή ένδειξης φυσικού εδάφους.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Αναθεώρηση της οριστικής έγκρισης της καταλληλόλητας του οικοπέδου απαιτείται για οποιαδήποτε τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που αφορά τη μετατροπή του αντικειμένου της Κλινικής, την ανακατανομή, την αύξηση ή τη μείωση του αριθμού των κλινών της, ή οποιαδήποτε κτιριακή επέκταση. Αν μεταβληθούν στοιχεία του οικοπέδου, όπως η επιφάνεια, οι πλευρικές διαστάσεις και ο χαρακτήρας του, είναι υποχρεωτική η αναθεώρηση και της προέγκρισης καταλληλόλητας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναθεώρηση της οριστικής έγκρισης καταλληλότητας που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 43 είναι:

α) φάκελος με την αρχική οριστική έγκριση καταλληλόλητας του οικοπέδου,

β) επανυποβολή όσων από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί με τα δικαιολογητικά για την οριστική έγκριση καταλληλότητας του οικοπέδου έχουν μεταβληθεί,

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ισχύ των υπόλοιπων στοιχείων.

Διάκριση κλινικών

 1. Οι Ιδιωτικές Κλινικές διακρίνονται σε Γενικές, Μεικτές και Ειδικές.
 2. Γενικές θεωρούνται όσες Ιδιωτικές Κλινικές διαθέτουν τουλάχιστον παθολογικό τμήμα και τμήμα γενικής χειρουργικής, Μεικτές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας με περισσότερες από δύο ειδικότητες αμιγώς παθολογικού ή αμιγώς χειρουργικού τομέα και τουλάχιστον τμήμα της βασικής ειδικότητας των τομέων αυτών (δηλαδή παθολογικό τμήμα ή τμήμα γενικής χειρουργικής) και Ειδικές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας μίας (1) μόνο ειδικότητας.

Γενικές τεχνικές προδιαγραφές

Κάθε Ιδιωτική Κλινική πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στα Παραρτήματα του ν. 4600/2019  και ειδικότερα:

α) τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ και

β) τις τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους τμημάτων του Παραρτήματος Β΄ , τις προδιαγραφές του ιατρικού εξοπλισμού του Παραρτήματος Γ΄ και το προσωπικό του Παραρτήματος Δ΄ ανάλογα με τα τμήματα, τις ειδικές μονάδες, το συγκρότημα επεμβάσεων, τα διαγνωστικά εργαστήρια και τις υπηρεσίες κεντρικής υποστήριξης που αναπτύσσει.

Νομικό πλαίσιο:
 1. Β.Δ. 451 (ΦΕΚ 108-Α-1962)
 2. Β.Δ. 521 (ΦΕΚ 145-Α-1963)
 3. Ν. 1579 (ΦΕΚ 217-Α-1985)
 4. Π.Δ. 247 (ΦΕΚ 93-Α-1991)
 5. Π.Δ. 517 (ΦΕΚ 202-Α-1991)
 6. Π.Δ. 154 (ΦΕΚ 73-Α-1992)
 7. Ν. 2519 (ΦΕΚ 165-Α-1997)
 8. Π.Δ. 235 (ΦΕΚ 199-Α-2000)
 9. Π.Δ.226 (ΦΕΚ 208-Α-2002)
 10. Υ.Α. Αριθμ.Υ4α/οικ.1858 (ΦΕΚ 30-Β-2005)
 11. Π.Δ. 198 (ΦΕΚ 225-Α-2007)
 12. Ν. 3918 (ΦΕΚ 31-Α-2011)
 13. ΠΔ 10 (ΦΕΚ 20-Α-2016)
 14. Ν. 4461 (ΦΕΚ 38-Α- 2017)
 15. Ν. 4600 (ΦΕΚ 43-Α-2019)
Κόστος:

-

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Ένας (1) μήνας

Παραγόμενα έγγραφα: Οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Παρατηρήσεις:

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και από εκεί να προωθηθεί το αίτημά τους στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Διαδικασίες:259

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες