Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Κυκλοφοριακή σύνδεση σε Εθνικό Οδικό Δίκτυο

Περιγραφή:

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η Υπηρεσία, αφού ελέγξει τα άνωθεν δικαιολογητικά και προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αυτοψία κ.λπ.) προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις κείμενες διατάξεις, χορηγεί την απόφαση έγκρισης της κυκλοφοριακής σύνδεσης.

Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση του ιδιοκτήτη του γηπέδου, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα ακριβή στοιχεία του αιτούντος και η ακριβής θέση του γηπέδου επί της Εθνικής Οδού(Χ.Θ., πλευρά της οδού). Όταν η αίτηση γίνεται από νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να κατατίθενται κατά περίπτωση και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας που να αποδεικνύουν τη νόμιμη κυριότητα του γηπέδου στο οποίο πρόκειται να ιδρυθεί η εγκατάσταση(σχέδια, συμβολαιογραφικές πράξεις, κ.τ.λ.)
 • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του γηπέδου και της γύρω περιοχής σε κλίμακα 1:200 ή1:500 και σε απόσταση 200 μέτρων εκατέρωθεν του γηπέδου(4 αντίτυπα). Στο σχεδιάγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα όρια του ασφαλτικού οδοστρώματος και του ερείσματος της οδού με τα πλάτη τους, τη ζώνη απαλλοτρίωσης του Δημοσίου, οι διαστάσεις του γηπέδου, το μήκος του προσώπου του, η οικοδομική γραμμή, τα υπάρχοντα κτίσματα στο γήπεδο με τις διαστάσεις τους καθώς και υφιστάμενες παρακείμενες κυκλοφοριακές συνδέσεις. Μέσα στην έκταση που καλύπτει το τοπογραφικό σχέδιο, θα πρέπει επίσης να φαίνονται τα υπάρχοντα τεχνικά της οδού, το υπάρχον δίκτυο οδών με τα πλάτη τους, το χαρακτηρισμό (επαρχιακές, δημοτικές – κοινοτικές και ιδιωτικές) και το είδος του οδοστρώματός τους. Επίσης στο τοπογραφικό διάγραμμα να αναγράφεται υπεύθυνη δήλωση με το εξής κείμενο: «Οι υπογεγραμμένοι …………………, ιδιοκτήτης, και …………., μηχανικός, δηλώνουμε υπεύθυνα ότι οι αναγραφόμενες διαστάσεις του γηπέδου, που φαίνονται στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα είναι σωστές». Η δήλωση αυτή υπογράφεται από τους ιδιοκτήτες και το συντάκτη μηχανικό (με σφραγίδα).
 • Σχέδιο κυκλοφοριακής σύνδεσης σε κλ. 1:200 ή1:500 (Οριζοντιογραφία κυκλοφοριακής σύνδεσης) (4 αντίτυπα) Στην Οριζοντιογραφία θα πρέπει να εμφανίζονται:
  • I. Το γήπεδο, όπου πρόκειται να ιδρυθεί η εγκατάσταση με την κυκλοφοριακή σύνδεση, τα υπάρχοντα κτίσματα στο συγκεκριμένο γήπεδο με τις διαστάσεις τους καθώς επίσης και τα υπό ανέγερση κτίσματα της εγκατάστασης με τις διαστάσεις τους.
  • II. Η από το νόμο προβλεπόμενη σήμανση (οριζόντια & κατακόρυφη) της κυκλοφοριακής σύνδεσης.
  • III. Ο τρόπος απορροής των ομβρίων υδάτων της κυκλοφοριακής σύνδεσης (φρεάτια υδροσυλλογής, αγωγοί απορροής).
  • IV. Ο αναλυτικός υπολογισμός του εμβαδού της έκτασης του δημοσίου που καταλαμβάνει η προς έγκριση κυκλοφοριακή σύνδεση.
  • V. Κατά πλάτος τομές της σύνδεσης..
  • VI. Σχέδιο με τομή κατά πλάτος στο κέντρο της νησίδας -λεπτομέρειες σύνδεσης (για κράσπεδα, αποχέτευση κ.λ.π.) σε κλίμακα 1:50 ή 1:20 (4 αντίτυπα).
 • Τεχνική έκθεση - Περιγραφή των εργασιών κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης.
 • Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (4 αντίτυπα)
 • Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
 • Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 για τον ιδιοκτήτη του γηπέδου στις οποίες θα δηλώνει:
  • I. ότι είναι ιδιοκτήτης του γηπέδου στο οποίο θα διαμορφωθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση με τα ακριβή στοιχεία της θέσης του επί της Εθνικής Οδού(σχέδια, διαστάσεις, αρ. συμβολαίου, κτ.λ.)
  • II. ότι αποδέχεται την απευθείας σύνδεση της εγκατάστασης με την Εθνική Οδό σύμφωνα με τον απαιτούμενο κατά περίπτωση τύπο συνδέσεως που προβλέπεται από το ΠΔ 118/2006 και ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης της οδού ή κατασκευής παράπλευρης οδού με δικές του δαπάνες θα προβεί στην ανακατασκευή της κυκλοφοριακής σύνδεσης στη νέα της θέση.
 • Δήλωση ανάθεσης από τον ιδιοκτήτη και δήλωση ανάληψης από τον μηχανικό για τη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται το είδος της εγκατάστασης που πρόκειται να ιδρυθεί.
 • Για την καλή εκτέλεση του έργου της κυκλοφοριακής σύνδεσης κατατίθεται στην αρμόδια Αρχή εγγυητική επιστολή, η οποία επιστρέφεται σ' αυτόν μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής, για την καλή εκτέλεση της κυκλοφοριακής σύνδεσης.
Νομικό πλαίσιο:

Π.Δ. 118/2006, β.δ. 465/1970

Κόστος:

Εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την Υπηρεσία

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Αφού η Υπηρεσία  χορηγήσει την απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος προχωρά στην κατασκευή της ανωτέρω σύνδεσης. Στη συνέχεια, Η Υπηρεσία αφού διαπιστώσει ότι οι εργασίες έγιναν κανονικά και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και σχέδια, προβαίνει στην έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής.

Χρόνος ισχύος: Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ισχύει για μια τριετία. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης, η έγκριση δύναται να παραταθεί εφ' άπαξ κατόπιν αιτήσεως για την επόμενη τριετία, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή να υποβληθεί νέα αίτηση για έγκριση νέας κυκλοφοριακής σύνδεσης εάν έχουν αλλάξει
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ. 2651087343, 2651087405
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες