Πέμπτη, 29/02/2024
A- A A+
 
 
 

Υπαγωγή έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

Περιγραφή:

Η διαδικασία αφορά έργα Α.Π.Ε. για τα οποία δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή για έργα που διαθέτουν άδεια παραγωγής και ανήκουν στην Β΄ κατηγορία της 10ης ομάδας της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13.01.2012) με α/α 1,2,8 και 9.

Η Αίτηση υπαγωγής του έργου σε Π.Π.Δ. με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας και ακολουθούνται τα εξής βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας:

1. Έλεγχος της πληρότητας των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 3 της Υ.Α. 3791/2013 [ΦΕΚ 104/Β΄/24.01.2013].

2. Αν διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις του φακέλου ο υποβληθείς φάκελος επιστρέφεται στον κύριο του έργου, συνοδευόμενος από έγγραφη αιτιολόγηση στην οποία θα καταγράφονται και τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία.

3. Αν διαπιστωθεί η πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου η Υπηρεσία προβαίνει σε έκδοση ή μη της απόφασης Υπαγωγής του έργου σε Π.Π.Δ.

Στις περιπτώσεις που συνυποβάλλεται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση η Υπηρεσία μας προβαίνει στην έκδοση ή μη επιπρόσθετων όρων με απόφαση Περιφερειάρχη, οι οποίοι ενσωματώνονται στις Π.Π.Δ. του έργου.

Δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση – δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ., σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α1,Α2 και Α3, κατά περίπτωση, της με αριθ. 3791/2013 Υ.Α. [ΦΕΚ 104/Β΄/24.01.2013]

2. Συνοπτική Τεχνική Έκθεση του έργου ΑΠΕ και των συνοδών έργων (προαιρετικά)

3. Χαρτογραφική αποτύπωση του έργου (χάρτης προσανατολισμού κλίμακας 1:50.000 σε υπόβαθρο ΓΥΣ, Τοπογραφικό Διάγραμμα γενικής διάταξης ή οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:5.000 σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87, Τοπογραφικό Διάγραμμα επιμέρους εγκαταστάσεων, χάρτη της περιοχής του έργου με αποτυπωμένες τις περιοχές αποκλεισμού έργων ΑΠΕ σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό χωρικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο).

4. Άδεια παραγωγής εφόσον απαιτείται (άρθρο 4 N.3468/06 (ΦΕΚ Α' 129/27-6-06), όπως εκάστοτε ισχύει).

5. Τεύχος συμβατότητας του έργου με τις προδιαγραφές χωροθέτησης που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β΄/3.12.2008) και στον Ν. 3851/10 (ΦΕΚ Α΄/85/4.6.2010), εφόσον απαιτείται.

6. Σύμφωνη γνώμη των αρχαιολογικών υπηρεσιών συνοδευόμενη από το υποβληθέν Τοπογραφικό Διάγραμμα.

7. Σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ειδικά για ανεμογεννήτριες με μέγιστο ύψος άνω των 29 μ.) συνοδευόμενη από το Τοπογραφικό Διάγραμμα.

8. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης (δεν απαιτείται η τελεσιδικία), εφόσον απαιτείται.

9. Γνωμοδότηση – Τυποποιημένο Έντυπο της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας με τυχόν πρόσθετους όρους σχετικά με την μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς (αν δεν προσκομιστεί από τον φορέα ζητείται από την Υπηρεσία μας).

10. Αν το έργο βρίσκεται εντός περιοχής δικτύου ΝΑTURA 2000 απαιτείται ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σύμφωνα με την με αριθ. Η.Π. 8353/276/Ε103 Κ.Υ.Α [ΦΕΚ 415/Β΄/23.02.2012] και σε περίπτωση που το έργο βρίσκεται εντός NATURA 2000 και σε ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) θα πρέπει η αξιολόγηση να περιλαμβάνει εκτός των άλλων ορνιθολογικά στοιχεία της περιοχής.

11. Σε περιπτώσεις μικρών Υδροηλεκτρικών έργων έγγραφο της Δ/νσης Αλιείας ή Δασικής Υπηρεσίας ή του Φορέα Διαχείρισης για την ύπαρξη ή μη ιχθύων (1km κατάντη και 1 Km ανάντη του φράγματος υδροληψίας).

12. Σε περιπτώσεις μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων  όπου δεν υπάρχει επικυρωμένη οριοθέτηση υδατορέματος ο φορέας θα υποβάλλει αντίγραφο της «Πρότασης Οριοθέτησης» του τμήματος υδατορέματος  καθώς και το σχετικό αριθ. πρωτ. που έχει λάβει από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ο Φάκελος που συνοδεύει την Αίτηση Υπαγωγής του έργου υποβάλλεται και σε ψηφιακή μορφή.

 

Νομικό πλαίσιο:

1. Υ.Α. αριθ. 3791/21.01.2013 [ΦΕΚ 104/Β΄/24.01.2013] «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β΄κατηγορία της 10ης Ομάδας ‘Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας’ του Παραρτήματος Χ της υπ’αριθμ.1958/2012 (Β΄21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1,2,8 και 9»

2. Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 8353/276/Ε103/17.02.2012 [ΦΕΚ 415/Β’/23.02.2012] «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

3. Υ.Α. αριθ. 1958/13.01.2012 [ΦΕΚ 21/Β΄/13.01.2012] «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)».

4. Νόμος υπ’αριθ. 4014/20.09.2011 [ΦΕΚ 209/Α΄/21.09.2011] «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.»

Κόστος:

-

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Εντός 15 ημερών η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση ή μη απόφασης Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ, εφόσον ο φάκελος που θα κατατεθεί είναι πλήρης.

Παραγόμενα έγγραφα: Υπαγωγή έργου Α.Π.Ε. σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
Χρόνος ισχύος: Η Υπαγωγή σε ΠΠΔ παραμένει σε ισχύ επ’ αόριστον, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ. 2651087331, 2651364331
Παρατηρήσεις:

Διαδικασία Τροποποίησης:

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση – επέκταση του έργου ο κύριος του έργου υποβάλλει αίτηση τροποποίησης των ΠΠΔ συνοδευόμενη από τον φάκελο της παρ. 1 του άρθρου 3 της Υ.Α. 3791/2013. Η τροποποίηση χορηγείται εντός 15 ημερών.

Σε περίπτωση που από την τροποποίηση – επέκταση του έργου, το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Α1 ή Α2 της Υ.Α. 1958//2012, ακολουθούνται οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης που ορίζονται στον Ν. 4014/2011.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες