Σάββατο, 02/12/2023
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

Περιγραφή:

Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Eπικοινωνιών

Το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) είναι ο κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος χώρος στον οποίο παρέχεται η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών

 

Διαδικασία
Βήμα 1: Για την άδεια ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήμα 2: Για την άδεια ίδρυσης ΚΕΘΕΥΟ: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.
Βήμα 3: Για την άδεια ίδρυσης ΚΕΘΕΥΟ: Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η άδεια ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. με ισχύ 6 μηνών
Βήμα 4: Για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.: Για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήμα 5: Για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.
Βήμα 6: Για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.: Διενεργείται υποχρεωτικά αυτοψία στο χώρο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. από υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οποίος συντάσσει σχετικό πρακτικό που διατηρείται στο φάκελο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
Βήμα 7: Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. συνοδευόμενη από ‘’Παράρτημα της άδειας λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.’’, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου Διευθυντή Σπουδών.

Δικαιολογητικά:

Α. Για την χορήγηση άδειας ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.:

 

1. Απλό φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Σχολής Οδηγών, και σε περίπτωση νομικού προσώπου

2. Απλά φωτοαντίγραφα των αδειών λειτουργίας των Σχολών Οδηγών2 

3. Απλό αντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης του νομικού προσώπου3 

4. Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας

5. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.

6. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας από την αρμόδια Υπηρεσία.

7. Κάτοψη των χώρων (αίθουσα, γραφείο, βοηθητικοί χώροι) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό, από όπου θα προκύπτει η

    αα. Για φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού τουλάχιστον δέκα πέντε (15) τετραγωνικών μέτρων (μικτό) και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.

    ββ. Για νομικά πρόσωπα που έχουν μέχρι και τρεις εταίρους ή μετόχους τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.

     γγ. Για νομικά πρόσωπα που έχουν άνω των τριών εταίρων ή μετόχων, τουλάχιστον δύο αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού, η κάθε μία, τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), ή μιας αίθουσας εμβαδού τουλάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Μία τουλάχιστον αίθουσα διδασκαλίας θα είναι εξοπλισμένη με τα προβλεπόμενα μέσα στην παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ.208/02. Κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να είναι ενιαία, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό, καλή θέρμανση και επαρκή ηχομόνωση.

    δδ. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.

8.Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003

 

 

Β. Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.

 

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται ότι το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών είναι εξοπλισμένο, τουλάχιστον, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10, του π.δ. 208/02, υλικά και εποπτικά μέσα.4

2. Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσόντα τους5. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από:

   β1. Εκπαιδευτές με ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή του Πιστοποιητικού του άρθρου 13 του π.δ. 208/02. Στο ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπορούν να διδάσκουν εκπαιδευτές των οποίων η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή έχει αφαιρεθεί για λόγους σωματικής ανικανότητας.

Εκπαιδευτές που κατέχουν αντίστοιχη άδεια από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει προηγουμένως να την μετατρέψουν σε ελληνική σύμφωνα με το π.δ 208/2002(6)

    β2. Πτυχιούχους ή διπλωματούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής με εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να διδάξουν(7).

3. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003)

 

Νομικό πλαίσιο:

1. Π.Δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002)

2. Π.Δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003) 

3. Κ.Υ.Α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003)

4. Υ.Α. 58930/480/1999 (Β` 526) όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 43206/6028/2008 (B΄1541)    και ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)

Κόστος:

Για την έκδοση άδειας ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. 30,00 €

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως ενενήντα (90) ημέρες ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή  και η άδεια    έχει  εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας  (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
Χρόνος ισχύος: 5 έτη
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Παρατηρήσεις:

Οι πολίτες για κάθε πληροφορία που αφορά οποιαδήποτε διαδικασία άδειας οδήγησης πρέπει να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας

1) Με το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) οι αρμοδιότητες ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από   1-1-2011 μεταβιβάζονται στους οικείους δήμους της χώρας  

2) Καταβάλλεται σε περίπτωση νομικού προσώπου

3) Υποβάλλεται σε περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό πρέπει να προκύπτει ότι σκοπός του νομικού προσώπου είναι η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

4) Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου

5) Το δικαιολογητικό Β2, (Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσόντα τους) μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά.

6) Βλέπε το αντίστοιχο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης «Μετατροπή άδειας Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε Ελληνική»

7) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το αντικείμενο της ανωτέρω εξειδίκευσης σε σχέση με την αντίστοιχη διδακτική ύλη. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. υπαλλήλων που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., τις Υπηρεσίες Μεταφορών κι Επικοινωνιών και τα ΚΤΕΟ.

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες