Πέμπτη, 29/02/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής (και Υποκαταστήματος σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών των περιφερειακών Ενοτήτων, την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης (λειτουργίας) σχολής οδηγών.

2. Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

3. Για την περίπτωση της χορήγησης άδειας λειτουργίας διενεργείται υποχρεωτικά αυτοψία στο χώρο της σχολής από υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ο οποίος συντάσσει σχετικό πρακτικό που διατηρείται στο φάκελο της σχολής.

4. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η άδεια ίδρυσης σχολής οδηγών με ισχύ 6 μηνών. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών συνοδευόμενη από ‘’Παράρτημα της άδειας λειτουργίας’’Γ. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργία υποκαταστήματος σχολής οδηγών).

Δικαιολογητικά:

Α) Χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών

1. Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας.

2. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.

3. Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις του Π.Δ.208/02.

4. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.

5. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου 30,00 € 1

Β) Χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών

6. Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπουμε την οποία να δηλώνεται ότι η σχολή είναι εξοπλισμένη με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10, του Π.Δ.208/02, εποπτικά μέσα.

7. Απλό φωτοαντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου.

8. Απλά φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής θεωρημένα από την Υπηρεσία Μεταφορών κι Επικοινωνιών που εξέδωσε τις άδειες κυκλοφορίας.

9. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο.

10. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου 60,00 €1

Γ) Έκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών

1. Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, με την οποία να δηλώνεται ότι το παράρτημα είναι εξοπλισμένο με τα εποπτικά μέσα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10, του Π.Δ. 208/02.

2. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο.

3. Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας, και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από τα οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης και ότι επιτρέπεται η χρήση του για τον συγκεκριμένο σκοπο.

4. Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση του ότι καλύπτουν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

5. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.

6. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου 60,00 € 1

(1) Το ποσό  καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της προβλεπόμενης κάθε φορά σχετικής Κ.Υ.Α.

Νομικό πλαίσιο:

Κ.Υ.Α.οικ.52424/2663/β/9-11-11,Π.Δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002)π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003)

Κ.Υ.Α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003)Υ.Α. 58930/480/1999 (Β` 526) όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 43206/6028/2008 (B΄1541)και ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)

Κόστος:

1. Για την έκδοση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών τριάντα ευρώ (30,00 €).

2. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών εξήντα ευρώ (60,00 €).

3. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών εξήντα ευρώ (60,00 €).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως ενενήντα (90) ημέρες  από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή  και η άδεια έχει  εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια ίδρυσης σχολής.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Άλλες πηγές Πληροφόρησης:

 http://www.yme.gr

Παρατηρήσεις:

Οι πολίτες για κάθε πληροφορία που αφορά οποιαδήποτε διαδικασία άδειας οδήγησης πρέπει να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας

- Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών : α. Για τα φυσικά πρόσωπα: α1. Ασφάλιση στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. α2. Χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης υποψηφίων οδηγών εμβαδού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τετραγωνικών μέτρων (μικτό) μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση. α3. Ιδιοκτησία ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση και άδεια - κυκλοφορίας ενός (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικού οχήματος, το οποίο πρέπει να έχει ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό. Οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών οχημάτων καθορίζονται στην Υ.Α. 58930/480/1999 (Β` 526), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οικ.43206/6028/2008 (B΄1541) και κάθε φορά ισχύει β. Για τα νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου και αστικού συνεταιρισμού): β1. Ασφάλιση στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα όλων των εταίρων του νομικού προσώπου. β2. Χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης υποψηφίων οδηγών εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση. β3. Ιδιοκτησία ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση και άδεια κυκλοφορίας τριών (3), τουλάχιστον, εκπαιδευτικών οχημάτων, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένα ως εκπαιδευτικά αυτοκίνητα. - Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών είναι οι ίδιες που ισχύουν για την ίδρυση και λειτουργία σχολής οδηγών εκτός της κατοχής εκπαιδευτικών οχημάτων.

Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες