Πέμπτη, 29/02/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής

Περιγραφή:

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα κατά νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά:

1. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους και τύπους ταυτότητας.

2. Η παλαιά φθαρμένη άδεια.

3. Βεβαίωση αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Νομικό πλαίσιο:

1. αρ. 6 της ΥΑ 18369/500/ 1984  (ΦΕΚ Β’ 403).

2. αρ. 14 του π.δ. 243/1987 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως ισχύει.

3. αρ. 14 του π.δ. 244/1987 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως ισχύει.

Κόστος:

Μηδέν (0) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Εξαρτάται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

Παραγόμενα έγγραφα: Ειδική άδεια οδήγησης.
Χρόνος ισχύος: Εξαρτάται από την αρμόδια για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης υπηρεσία, αλλά σε κάθε περίπτωση έπεται της ημερομηνίας επιτυχούς συμμετοχής στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Άλλες πηγές Πληροφόρησης:

http://www.yme.gr

Παρατηρήσεις:

Οι πολίτες για κάθε πληροφορία που αφορά οποιαδήποτε διαδικασία άδειας οδήγησης πρέπει να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

1. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65), όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.

3. Να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες