Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή

Περιγραφή:
 1. Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος.
 2. Έλεγχος των δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου
 3. Χορήγηση Βεβαίωσης υποβολής αιτήματος
 4. Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος
Δικαιολογητικά:

 1. 1. Αίτηση για αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
 2. α) Πτυχίο επιπέδου 2 (ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών) της ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» και δώδεκα (12) μήνες πρακτική άσκηση.

    β) Πτυχίο επιπέδου 3 (ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών) της ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» και έξι (6) μήνες  πρακτική άσκηση.

   γ) Πτυχίο ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ «Βοηθών Νοσηλευτών» και έξι (6) μήνες  πρακτική άσκηση.

   δ) Πτυχίο ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ της ειδικότητας «Βοηθών Γενικής Νοσηλείας» και έξι (6) μήνες  πρακτική άσκηση

   ε)Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ανωτέρω ειδικοτήτων των ΙΕΚ και τρείς (3) μήνες πρακτική άσκηση.

  στ) Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  ζ) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής” της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013, για όσους κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης έως το Δεκέμβριο 2024 και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

 1. Για πτυχιούχους του εξωτερικού, μη προερχομένων από κράτη-μέλη της ΕΕ αντίγραφο πτυχίου με επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνώριση του πτυχίου τους από τον ΟΕΕΚ ως ισότιμου με τα ΙΕΚ ή τα ΤΕΕ Α΄& Β΄ κύκλου σπουδών.
 2. Οι επαγγελματίες υγείας, πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε., που επιθυμούν την μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας για να παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι τίτλοι σπουδών τους που αποκτήθηκαν σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. αναγνωρίζονται με το σύστημα της αυτόματης αναγνώρισης, οφείλουν να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε (άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α), ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251 /2014 ΦΕΚ 80 Α), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας ‘Έλληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83,84, 85 και 87 του ν.4251 /2014 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016 ), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97 και 106 του ν.4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014), ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014) οφείλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

     Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών που απευθύνονται για την αναγνώρισή τους στον ΕΟΠΠΕΠ ή στο ΣΑΕΠ θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους παραπάνω φορείς. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Κολεγίου, ή Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις.

     Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας θα προσκομισθεί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και στον φορέα έκδοσης της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας.

Επιπλέον όσον αφορά στην αντιστοίχιση του βαθμού των τίτλων σπουδών με τους ελληνικούς τίτλους η αρμοδιότητα ανήκει στον ΔΟΑΤΑΠ και ΕΟΠΠΕΠ.

 1. Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας που δεν προέρχονται από κράτη-μέλη της Ε.Ε., άδεια εργασίας και παραμονής.
 2. Για ομογενείς εφ’όσον δεν έχουν εγγραφεί στα μητρώα Δήμου, άδεια παραμονής και άδεια εργασίας στην Ελλάδα σε ισχύ.
 3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης
 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ισχύος τριών (3) μηνών (αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας) ή Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει «Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή, στην αντίθετη περίπτωση, «Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις».
 5. Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες.
 6. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 8€ και παράβολο Χαρτοσήμου 3€ (άρθρο 1 της αριθ. Υ7β/οικ.4756 (ΦΕΚ1082/Β/14-8-2001)
 7. Έγγραφο που αποδεικνύει το ΑΦΜ
 8. Ντοσιέ με λάστιχο

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η  πρακτική άσκηση/Μαθητεία πραγματοποιείται :

Η πρακτική άσκηση/Μαθητεία πραγματοποιείται στους ακόλουθους φορείς, στους οποίους από το σχετικό Οργανισμό τους προβλέπεται και υπηρετεί Νοσηλευτής/τρια (ΠΕ ή TE):

      α) Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Παραρτήματα Χρονών Παθήσεων, Παραρτήματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, Παραρτήματα προστασίας παιδιού, Παραρτήματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία), Δημόσιες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Εκκλησιαστικά Γηροκομεία κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας αυτών επί εξάωρο, καθημερινά, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες.

     Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης/Μαθητείας χορηγείται βεβαίωση, η οποία συνυπογράφεται από τη Δ/ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.του φορέα.

      β) Σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας αυτών, επί εξάωρο, καθημερινά, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες.

           Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης/Μαθητείας χορηγείται βεβαίωση, η οποία συνυπογράφεται από τη Δ/ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το Διοικητή του Νοσοκομείου.

     γ) Σε Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (πρώην Μονάδες Υγείας Π.Ε.Δ.Υ., πρώην Ιατρεία του ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία κ.λπ.) κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας αυτών, επί εξάωρο, καθημερινά, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες.

     Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται βεβαίωση, η οποία υπογράφεται από το Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Υ.ΠΕ. που έχει λάβει υπόψη της εισήγηση του υπευθύνου για την πρακτική άσκηση.

      δ) Σε Ιδιωτικές Κλινικές ή σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Ιδιωτικού Δικαίου) που ασκούν κοινωνική πρόνοια.

      Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται:

 • για τους ασκούμενους σε Ιδιωτικές Κλινικές, βεβαίωση η οποία συνυπογράφεται     
         από Γενικό Προϊστάμενο (Νοσηλευτή/τρια) και το Διοικητικό Δ/ντή
 • για τους ασκούμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Ιδιωτικού Δικαίου),
         βεβαίωση η οποία συνυπογράφεται από τον/την Προϊστάμενο-η Νοσηλευτή/ τρια
         (ΠΕ ή ΤΕ) και τον Διοικητικό Υπεύθυνο.

      ε) Σε Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που ιδρύονται και λειτουργούν εκτός κλινικών βάσει του Π.Δ. 225/2000 (ΦΕΚ Α' 191).

      Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται βεβαίωση, η οποία συνυπογράφεται από τον/την Προϊστάμενο-η Νοσηλευτή/τρια (ΠΕ ή ΤΕ) και τον Διοικητικό Υπεύθυνο»

Οι φορείς τηρούν ημερολόγιο παρουσιών των πρακτικώς ασκουμένων, την ευθύνη του οποίου φέρει ο υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση/Μαθητεία νοσηλευτής/τρια.

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ:

 1.  Οι πρακτικοί νοσοκόμοι που έχουν παρακολουθήσει το ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης και είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Α’ κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών.
 2.  Όσοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε θέσεις «ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού»
   (Νοσοκόμοι, Βοηθοί θαλάμων, Τραυματιοφορείς - πλην ΕΚΑΒ, Φύλακες ασθενών) και είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή διπλώματος ΟΕΕΚ/ΕΟΠΠΕΠ ή πτυχίου ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ.

 Για τις περ. 1 και 2 απαιτείται:

 • Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου ΤΕΕ ή Δίπλωμα ΟΕΕΚ/ΕΟΠΠΕΠ ή πτυχίο ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ της ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών»
 • Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας η οποία πρέπει να είναι ισόχρονη με την απαιτούμενη πρακτική άσκηση (3, 6 και 12 μήνες).
 1.     α) Όσοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή σε Προνοιακά Ιδρύματα, σε θέσεις «ΔΕ πρακτικών νοσοκόμων

     β) Όσοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Προνοιακά Ιδρύματα, Δημόσια ή Ιδιωτικά σε θέσεις «ΔΕ  Βοηθών Νοσηλευτών».

Για τις περ. α και β απαιτείται:

 • Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου ΤΕΕ ή Δίπλωμα ΟΕΕΚ/ΕΟΠΠΕΠ ή πτυχίο ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ της ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών».
 • Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας η οποία πρέπει να είναι ισόχρονη με την απαιτούμενη πρακτική άσκηση (12, 6, 3 μήνες).
 1.  Όσοι πτυχιούχοι βοηθοί νοσηλευτές έχουν υπηρετήσει κατά τη στρατιωτική τους θητεία σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία ή σε Ιατρεία στρατοπέδων ή σε οποιαδήποτε άλλη Υγειονομική Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Η απαλλαγή μπορεί να αφορά και μέρος του απαιτούμενου χρόνου πρακτικής  άσκησης, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί μετά το πέρας της θητείας.

        Για την απαλλαγή απαιτείται,  πέραν του προβλεπόμενου πτυχίου/ διπλώματος, βεβαίωση από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ή αναλυτικό Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης  για την απόδειξη της θητείας σε  ιατρεία στρατοπέδων ή σε οποιαδήποτε άλλη Υγειονομική Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων

 1.   Για τους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π όλων των επιμέρους ειδικοτήτων «Βοηθού Νοσηλευτικής», που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή φοίτηση στα Ι.Ε.Κ και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, δεν απαιτείται πρακτική άσκηση πέραν της εξάμηνης υποχρεωτικής που έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά την φοίτηση στα Ι.Ε.Κ
 2.   Για τους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή», που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή φοίτηση στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, δεν απαιτείται πρακτική άσκηση/Μαθητεία.
 3.    Για τους κατόχους Πτυχίου ΕΠΑ.Λ (ή παλαιοτέρων τύπων σχολείων ΤΕΕ) ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» που έχουν επιτυχώς αποφοιτήσει από το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ, κατέχουν τη σχετική «Βεβαίωση Παρακολούθησης» και δεν έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, δεν απαιτείται πρακτική άσκηση/Μαθητεία».

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όλες οι βεβαιώσεις πρέπει να φέρουν απαραίτητα ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Νομικό πλαίσιο:

Ν.Δ. υπ΄αριθ.683 (ΦΕΚ 124/Α/07-05-1948)

Π.Δ. υπ΄αριθ  40 (ΦΕΚ 14/Α/19-02-1986)

Υ.Α. αριθ. Α4β/οικ./903 (ΦΕΚ 238/Β/23-04-1986)

Υ.Α. αριθ. οικ. 1273 (ΦΕΚ856/Β/08-12-1986)

Υ.Α. αριθ. Α4/οικ.4911 (ΦΕΚ 689/Β/30-10-1990)

N.υπ΄αριθ.2009 (ΦΕΚ18/Α/14-02-1992)

Υ.Α. αριθ. Υ7/6697 (ΦΕΚ 28/Β/20-01-1994)

Ν υπ΄αριθ.2640 (ΦΕΚ206/Α/03-09-1998)

Π.Δ υπ΄αριθ.210 (ΦΕΚ 165/Α/24-07-2001)

Υ.Α. αριθ. Υ7β οικ.4756 (ΦΕΚ 1082/Β/14-08-2001)

Υ.Α. αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ 1276/Β/01-10-2002)

Π.Δ υπ’αριθ.268 (ΦΕΚ 240/Α/16-10-2003)

Την αριθ. 11726 (ΦΕΚ 838/Β/21-06-2005)

Ν.υπ’αριθ.3475 (ΦΕΚ 146/Α/13-07-2006)

Υ.Α. αριθ.ΔΙΑΔΠ/Α/25026 (ΦΕΚ 1637/Β/07-11-2006)

Υ.Α. αριθ. Υ7β/γ.π.οικ.49151 (ΦΕΚ 676/Β/30-04-2007)

Υ.Α. αριθμ. 86252/Γ2 (ΦΕΚ 1525/Β/27-07-2009)

Ν. υπ’ αριθ. 3919 (ΦΕΚ32/Α/02-03-2011)

Υ.Α. αριθ.Υ4α/οικ.37804 (ΦΕΚ 1023/Β/25-04-2013)

Υ.Α.αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21.24247 (ΦΕΚ 2225/Β/11-09-2013)

Ν. υπ’ αριθ.4186 (ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013)

Ν. υπ’αριθ. 4250 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)

Ν. υπ’ αριθ.4283 (ΦΕΚ 189/Α/10-09-2014)

Υ.Α.  αριθμ. Υ7β/Γ.Π. 69740 (ΦΕΚ 2962/Β/04-11-2014)

Ν. υπ’ αριθ. 4251 (ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014)

Υ.Α. αριθμ. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β/29-02-2016)

Υ.Α. αριθμ. Γ.Π. / Δ2β/ οικ. 2986/2019 (ΦΕΚ 103/Β/24-01-2019)

Υ.Α. αριθμ. Φ12/57421/Δ4/2019 (ΦΕΚ 1301/Β/1604/2019)

Υ.Α. αριθμ. Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. οικ. 41143 (ΦΕΚ 3850/Β/2022)

Κόστος:

Παράβολο δημοσίου 8€ και Παράβολο Χαρτοσήμου 3€

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρεις (3) μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
Χρόνος ισχύος: Επ’αόριστο ή περιορισμένης ισχύος σύμφωνα με την άδεια παραμονής και εργασίας.
Διαδικασία ανανέωσης: Η ίδια διαδικασία στις περιπτώσεις που λήγει η βεβαίωση αναγγελία έναρξης άσκησης. επαγγέλματος.
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Παρατηρήσεις:

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και από εκεί να προωθηθεί το αίτημά τους στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σχετικά αρχεία: application/zip Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες