Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Διαγραφή (οριστική απόσυρση) του ΜΕ. ... ΙΧ

Περιγραφή:

-

Δικαιολογητικά:

1. Φάκελο με “αυτιά” για τα δικαιολογητικά.

2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία). Μόνο στην περίπτωση που κατατίθενται δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, απαιτείται η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση να είναι νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

3. Πρωτότυπη άδεια και δύο (2) πινακίδες κυκλοφορίας ή βεβαίωση – δήλωση απώλειας αυτών από την Αστυνομία.

4. Αποδεικτικά καταβολής των τελών χρήσης από την έκδοση της 1ης άδειας ή το 1993 μέχρι σήμερα όπου απαιτούνται.

5.Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου με την οποία δηλώνει ότι: I) «Δεν έχω στην κατοχή μου Φορτηγό Ι.Χ  η άδεια κυκλοφορίας του οποίου να μου έχει χορηγηθεί για το υπόψη ΜΕ ………………… Ι.Χ.», είτε ΙΙ) «Οι άδειες κυκλοφορίας Φορτηγών Ι.Χ. οι οποίες μου έχουν χορηγηθεί για το υπόψη ΜΕ …………….. Ι.Χ. έχουν ανακληθεί όπως φαίνεται στα έγγραφα που επισυνάπτω» (Να διαγράψετε ανάλογα το Ι) ή το ΙΙ) της δήλωσης.

Αφορά τα ΜΕ που εκτελούν έργο εκσκαφής, δηλ.:

α) εκσκαφείς,

β) εκσκαφείς – φορτωτές,

γ) ερπυστιοφόροι φορτωτές,

δ) ελαστιχοφόροι φορτωτές με ισχύ από 100ΗΡ και πάνω

ε) μηχανήματα πολλαπλών λειτουργιών που λειτουργούν έργο εκσκαφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας επισημαίνουμε ότι μετά την παρέλευση 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης σας στην υπηρεσία μας, η μη προσκόμιση κάποιου – ων από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συνιστούν λόγο θέσης του σχετικού φακέλου στο αρχείο της Υπηρεσίας μας.  Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να σας χορηγήσουμε άδεια και πινακίδες εφόσον το επιθυμείτε, θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου τα δικαιολογητικά (πλήρη φάκελο).

Νομικό πλαίσιο:

Κ.Υ.Α. Αριθ. Δ13ε/4800/2003 (Φ.Ε.Κ. 708Β/4-6-2003).

Κόστος:

-

Χρόνος διεκπεραίωσης:

-

Παραγόμενα έγγραφα: -
Χρόνος ισχύος: -
Διαδικασία ανανέωσης: -
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 'Αρτας Ταγματάρχη Παπακώστα 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63301, 26813 63307 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60139 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64321 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62138, 26823 62157
Άλλες πηγές Πληροφόρησης:

-

Παρατηρήσεις:

-

Ετικέτες: διαγραφή , Ι.Χ. , Μ.Ε.
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες