Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργου

Περιγραφή:

-

Δικαιολογητικά:

1. Φάκελο με “αυτιά” για τα δικαιολογητικά.

2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία.  Μόνο στην περίπτωση που κατατίθενται δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, απαιτείται η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση να είναι νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

3. Υπεύθυνη Δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του μηχανήματος πλήρως συμπληρωμένη (χορηγείται από την Υπηρεσία).

4. (α) Βεβαίωση της τράπεζας που έκανε τον διακανονισμό της εισαγωγής του μηχανήματος από χώρα της Ε.Ε. ή τιμολόγιο πώλησης από χώρα της Ε.Ε. και συνοδευτικό έγγραφο του Μ.Ε. (π.χ. φορτωτική ή CMR) από το οποίο να προκύπτει ότι εισήχθη στην Ελλάδα μετά την 01/01/1993. Επίσης σε περίπτωση που στο CMR ή στη φορτωτική δεν αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του ΜΕ υποβάλλεται Υπ. Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (χορηγείται από την Υπηρεσία), (β) Πιστοποιητικό τελωνείου αν το Μ.Ε. εισήχθη από χώρα της Ε.Ε. πριν την 01/01/93 ή χώρα εκτός της Ε.Ε. οποτεδήποτε.

Σημείωση: Σε περίπτωση απώλειας των παραπάνω πιστοποιητικών εισαγωγής ή κτήσης (α/α 5 και 6) προσκομίζεται: (α) Ένορκη βεβαίωση ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, ή (β) Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (χορηγείται από την Υπηρεσία).

5. Τέσσερις (4) καθαρές φωτογραφίες ολόκληρου του μηχανήματος (από όλες τις πλευρές) με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού, σύμφωνα με την Δ17α/04/88/ΦΝ416/99 (ΦΕΚ 2076Β99) Υπ. Απόφαση πχ. Φαρμακείο, πυροσβεστήρα, φώτα, καθρέπτες κλπ. και στις οποίες να φαίνεται ο φάρος πάνω στο κουβούκλιο και το τρίγωνο βραδυπορίας καρφωμένο στο μηχάνημα πίσω. Πίσω από κάθε φωτογραφία γίνεται δήλωση από τον κάτοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι: «για το εικονιζόμενο Μ.Ε. με αριθμό πλαισίου ……………. ζητείται η χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας ΜΕ», ημερομηνία και υπογραφή.

6. Σημείωμα είσπραξης τελών χρήσης ΜΕ , για τις συγκεκριμένες ημέρες προσωρινής κυκλοφορίας του υπόψη ΜΕ, με 10 ευρω ανά ημέρα ισχύος της άδειας.

7. Αποδεικτικό (Διπλότυπο είσπραξης ) των αντίστοιχων τελών χρήσης ΜΕ.

8. Υπεύθυνη Δήλωση  ότι το χρονικό διάστημα ισχύος της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας του υπόψη ΜΕ, θα ασφαλιστεί αυτό με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, φωτοαντίγραφο του οποίου θα υποβληθεί στην Υπηρεσία.

9. Έκθεση Αυτοψίας από την Υπηρεσία για τη διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ΜΕ, της κατάστασης αυτού, του αναγκαίου εξοπλισμού και των λοιπών στοιχείων.

Σημείωση: Σας επισημαίνουμε ότι μετά την παρέλευση 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης σας στην υπηρεσία μας, η μη προσκόμιση κάποιου – ων από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συνιστούν λόγο θέσης του σχετικού φακέλου στο αρχείο της Υπηρεσίας μας.  Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να σας χορηγήσουμε άδεια και πινακίδες εφόσον το επιθυμείτε, θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου τα δικαιολογητικά (πλήρη φάκελο).   

Νομικό πλαίσιο:

Κ.Υ.Α. Αριθ. Δ13ε/4800/2003 (Φ.Ε.Κ. 708Β/4-6-2003).

Κόστος:

-

Χρόνος διεκπεραίωσης:

-

Παραγόμενα έγγραφα: -
Χρόνος ισχύος: -
Διαδικασία ανανέωσης: -
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 'Αρτας Ταγματάρχη Παπακώστα 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63301, 26813 63307 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60139 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64321 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62138, 26823 62157
Άλλες πηγές Πληροφόρησης:

-

Παρατηρήσεις:

-

Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες