Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Μεταβίβαση άδειας & πινακίδων κυκλοφορίας του Μ.Ε. ... ΙΧ

Περιγραφή:

-

Δικαιολογητικά:

1. Φάκελο με “αυτιά” για τα δικαιολογητικά.                                                                                      

2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία).  Μόνο στην περίπτωση που κατατίθενται δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, απαιτείται η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση να είναι νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

3. Υπεύθυνη Δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του μηχανήματος πλήρως συμπληρωμένη (χορηγείται από την Υπηρεσία).

4. Έγκριση τύπου για τη κυκλοφορία – χρήση του μηχανήματος στην Ελλάδα (από Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Δ13, Τηλ. 210-88.37.520 / 210-88.31.417, Λ. Αλεξάνδρας 38, 4ος όροφος). 

5. Παλαιά άδεια κυκλοφορίας (πρωτότυπη) ή βεβαίωση – δήλωση απώλειας από την Αστυνομία.

6. Τιμολόγιο πώλησης (αν αναγράφεται σε αυτό η φράση «παρακράτηση κυριότητας» και έχει εξοφληθεί, Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή που χορηγείται από την Υπηρεσία) και το Δελτίο αποστολής αν το τιμολόγιο δεν είναι θεωρημένο από την εφορεία. Αν το μηχάνημα είναι μισθωμένο από LEASING προσκομίζεται και η Σύμβαση με το παράρτημα της. Εάν ο πωλητής δεν ασκεί επιτήδευμα : Συμβόλαιο ή (α) Ιδιωτικό συμφωνητικό επικυρωμένο για το γνήσιο των υπογραφών, (β) Διπλότυπο είσπραξης χαρτοσήμου ή Τιμολόγιο Αγοράς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση απώλειας των παραπάνω πιστοποιητικών  προσκομίζεται : Ένορκη βεβαίωση ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη  ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (χορηγείται από την Υπηρεσία).

7. Έξι (6) καθαρές φωτογραφίες ολόκληρου του μηχανήματος (από όλες τις πλευρές) με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού, σύμφωνα με την Δ17α/04/88/ΦΝ416/99 (ΦΕΚ 2076Β99) Υπ. Απόφαση πχ. Φαρμακείο, πυροσβεστήρα, φώτα, καθρέπτες κλπ. και στις οποίες να φαίνεται ο φάρος πάνω στο κουβούκλιο και το τρίγωνο βραδυπορίας καρφωμένο στο μηχάνημα πίσω. Πίσω από κάθε φωτογραφία γίνεται δήλωση από τον κάτοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι: «για το εικονιζόμενο Μ.Ε. με αριθμό πλαισίου ……………. ζητείται η μεταβίβαση της άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας αυτού», ημερομηνία και υπογραφή.

8. Παραστατικό από τη Δ.Ο.Υ. του νέου κατόχου ΜΕ για τα φορολογικά του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο – Επωνυμία, Α.Φ.Μ, Ταχ. Δ/νση) π.χ. έναρξη επαγγέλματος ή φορολογική ενημερότητα κ.λ.π. και ΦΕΚ ή Καταστατικό για τον νόμιμο εκπρόσωπο (αυτό αφορά μόνο Α.Ε. , Ο.Ε. κλπ).

9. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για: Γερανό, Καλαθοφόρο, Αναβατόριο, Γερανό – Εκσκαφέα, Περονοφόρο, Αντλία  Σκυροδέματος, Γερανογέφυρα, Εξέδρα  Εργασίας, Οχήματα Στοιβασίας Εμπ/των και Φορτωτές Ξυλείας,, από αρμόδιο φορέα, το οποίο να ισχύει. Αρμόδιοι Φορείς:  1 .EBETAMA.E. (ισχύει μέχρι 14/09/13) τηλ.: 210-9961408, 2421095340-1-2, 2. TUVHELLASA.E. (ισχύει μέχρι 25/09/13) τηλ.: 210-  6540195 3. BUREAUVERITASA.E. (ισχύει μέχρι 04/11/10) τηλ.: 210-4063000. 4. TUVAUSTRIA ΕΠΕ (ισχύει μέχρι 26/12/2013) τηλ.: 210-7292967. 5. EUROCERTA.E. (ισχύει μέχρι 29/11/13) τηλ.: 210-6252495. 6. Ν. ΜΠΡΟΥΣΤΑΣ & ΣΙΑ (TMHELLAS Ε.Π.Ε.)  (ισχύει μέχρι 13/12/11) τηλ.: 210-9858948. 7. ΚΡΟΝΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ A.E. (ισχύει μέχρι 26/03/11) τηλ.: 210-5317875. 8. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓ/ΝΑΣ A.E. (ισχύει μέχρι 27/12/2013) τηλ.: 210-4221900-19. 9. LLOYDSREGISTER (ισχύει μέχρι 20/11/10) τηλ.: 210-4580800. 10. MOODY Α.Ε. (ισχύει μέχρι 10/01/2011) τηλ.: 210-6534294. 11. QMSCERTLTD (ισχύει μέχρι 12/01/13) τηλ.: 2310-535008. 12. ΕΤΕΛ Α.Ε. (ισχύει μέχρι 23/07/10) τηλ.: 210-6813507.  13. METROLOGYHellasA.E.  (ισχύει μέχρι 30/08/13) τηλ.: 210-6828173-4. 14. SGSGreeceS.A .  (ισχύει μέχρι 10/10/11) τηλ.: 2105730309.  15. ΒΕΛΟΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, (ισχύει μέχρι 21/05/13) τηλ: 2107704824. 16. EUROCHECK Ε.Π.Ε. ( ισχύει μέχρι 28/09/13) τηλ: 2105326655-6. 17. NOVA ΠΙΣΤ/ΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. ( ισχύει μέχρι 24/07/12) τηλ: 2341076380. 18. TUVRHEINLANDHELLAS(ισχύει μέχρι 22/09/13) τηλ.: 2105562130-1 19. «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ)» (ισχύει μέχρι 17/04/2011) τηλ. 2106659170-396. 20.HELLENICCERTΜ.Ε.Π.Ε. (ισχύει μέχρι 27/07/2014) τηλ. 2103464554. 21.SYNERGYCERTA.E. (ισχύει μέχρι 29/04/2014) τηλ. 2106996377.                           

10. Υπεύθυνη Δήλωση του παλαιού κατόχου με την οποία δηλώνει ότι : α) «Δεν έχω στην κατοχή μου Φορτηγό ΙΧ η άδεια κυκλοφορίας του οποίου να μου χορηγηθεί για το υπόψη ΜΕ…………………ΙΧ» είτε: β) «οι άδειες κυκλοφορίας Φορτηγών Ι.Χ. έχουν ανακληθεί όπως φαίνεται στα έγγραφα που επισυνάπτω» (Να διαγράψετε ανάλογα το (α) ή το (β) της δήλωσης. Αφορά τα ΜΕ που εκτελούν έργο εκσκαφής, δηλ.: α) ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ , β) ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ – ΦΟΡΤΩΤΕΣ, γ) ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΤΩΤΕΣ, δ) ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΤΩΤΕΣ με ισχύ από 100 PS και πάνω  ε)ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ που εκτελούν και έργο εκσκαφής, στ) ΓΕΡΑΝΟΥΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ.  

11. Υπηρεσιακό σημείωμα και Διπλότυπο είσπραξης του Τέλους Μεταβίβασης (75€).

12. Υπηρεσιακό σημείωμα και Διπλότυπο είσπραξης των οφειλομένων τελών χρήσης του ΜΕ) από την έκδοση της 1ης άδειας ή το 1993 μέχρι σήμερα που απαιτούνται (ανάλογα με την ιπποδύναμη του ΜΕ . Τα ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ, ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ, ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ,  ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ των τελών χρήσης από 01/01/07 και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η κυκλοφορία τους στις οδούς της χώρας.

Νομικό πλαίσιο:

Κ.Υ.Α. Αριθ. Δ13ε/4800/2003 (Φ.Ε.Κ. 708Β/4-6-2003).

Κόστος:

Τέλος μεταβίβασης εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

-

Παραγόμενα έγγραφα: -
Χρόνος ισχύος: -
Διαδικασία ανανέωσης: -
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 'Αρτας Ταγματάρχη Παπακώστα 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63301, 26813 63307 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60139 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64321 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62138, 26823 62157
Άλλες πηγές Πληροφόρησης:

-

Παρατηρήσεις:

-

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες