Πέμπτη, 29/02/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση Άδειας και Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργου

Περιγραφή:

-

Δικαιολογητικά:

1.  Φάκελο με “αυτιά” για τα δικαιολογητικά. 

2.  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία). Μόνο στην περίπτωση που κατατίθενται δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, απαιτείται η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση να είναι νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

3.  Υπεύθυνη Δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του μηχανήματος πλήρως συμπληρωμένη (χορηγείται από την Υπηρεσία).

4.  Έγκριση τύπου για τη κυκλοφορία – χρήση του μηχανήματος στην Ελλάδα (από Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. / Δ13, Τηλ.210-88.37.520/210-88.31.417, Λ. Αλεξάνδρας 38, 4ος όροφος).

5.   Βεβαίωση της τράπεζας που έκανε τον διακανονισμό της εισαγωγής του μηχανήματος από χώρα της Ε.Ε. ή Τιμολόγιο πώλησης από χώρα της Ε.Ε. και συνοδευτικό έγγραφο του Μ.Ε. (π.χ. φορτωτική ή CMR) από το οποίο να προκύπτει ότι εισήχθη στην Ελλάδα μετά την 01/01/1993 ή Πιστοποιητικό τελωνείου αν το Μ.Ε. εισήχθη από χώρα της Ε.Ε. πριν την 01/01/93 ή χώρα εκτός της Ε.Ε. οποτεδήποτε.. Επίσης σε περίπτωση που στο CMR ή στη φορτωτική δεν αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του ΜΕ υποβάλλεται Υπ. Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (χορηγείται από την Υπηρεσία).

6. Τιμολόγιο πώλησης (αν αναγράφεται σε αυτό η φράση «παρακράτηση κυριότητας» και έχει εξοφληθεί, Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή που χορηγείται από την Υπηρεσία) και το Δελτίο αποστολής αν το τιμολόγιο δεν είναι θεωρημένο από την εφορεία. Αν το μηχάνημα είναι μισθωμένο από LEASING προσκομίζεται και η Σύμβαση με το παράρτημα της.  Εάν ο πωλητής δεν ασκεί επιτήδευμα: Συμβόλαιο ή α) Ιδιωτικό συμφωνητικό επικυρωμένο για το γνήσιο των  Υπογραφών  β) Διπλότυπο είσπραξης χαρτοσήμου ή Τιμολόγιο Αγοράς. Σημείωση:Σε περίπτωση απώλειας των παραπάνω πιστοποιητικών εισαγωγής ή κτήσης (α/α5 και 6) προσκομίζεται: Ένορκη βεβαίωση ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (χορηγείται από την Υπηρεσία).

7.  Έξι (6) καθαρές φωτογραφίες ολόκληρου του μηχανήματος (από όλες τις πλευρές) με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού, σύμφωνα με την Δ17α/04/88/ΦΝ416/99 (ΦΕΚ 2076Β99) Υπ. Απόφαση πχ. Φαρμακείο, πυροσβεστήρα, φώτα, καθρέπτες κλπ. και στις οποίες να φαίνεται ο φάρος πάνω στο κουβούκλιο και το τρίγωνο βραδυπορίας καρφωμένο στο μηχάνημα πίσω. Πίσω από κάθε φωτογραφία γίνεται δήλωση από τον κάτοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι: «για το εικονιζόμενο Μ.Ε. με αριθμό πλαισίου ……………. ζητείται η χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ», ημερομηνία και υπογραφή.

8.  Παραστατικό από τη Δ.Ο.Υ. του νέου κατόχου ΜΕ για τα φορολογικά του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο – Επωνυμία, Α.Φ.Μ, Ταχ. Δ/νση) π.χ. έναρξη επαγγέλματος ή φορολογική ενημερότητα κ.λ.π. και ΦΕΚ ή Καταστατικό για τον νόμιμο εκπρόσωπο ( αυτό αφορά μόνο Α.Ε. , Ο.Ε. κλπ).

9. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για: Γερανό, Καλαθοφόρο, Αναβατόριο, Γερανό – Εκσκαφέα, Περονοφόρο, Αντλία  Σκυροδέματος, Γερανογέφυρα, Εξέδρα  Εργασίας, Οχήματα Στοιβασίας Εμπ/των και Φορτωτές Ξυλείας,, από αρμόδιο φορέα, το οποίο να ισχύει.           Αρμόδιοι Φορείς:  1 .EBETAM A.E. (ισχύει μέχρι 14/09/13) τηλ.: 210-9961408, 2421095340-1-2, 2. TUV HELLAS A.E. (ισχύει μέχρι 25/09/13) τηλ.: 210-  6540195 3. BUREAU VERITAS A.E. (ισχύει μέχρι 04/11/10) τηλ.: 210-4063000. 4. TUV AUSTRIA ΕΠΕ (ισχύει μέχρι 26/12/2013) τηλ.: 210-7292967. 5. EUROCERT A.E. (ισχύει μέχρι 29/11/13) τηλ.: 210-6252495. 6. Ν. ΜΠΡΟΥΣΤΑΣ & ΣΙΑ (TM HELLAS Ε.Π.Ε.)  (ισχύει μέχρι 13/12/11) τηλ.: 210-9858948. 7. ΚΡΟΝΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ A.E. (ισχύει μέχρι 26/03/11) τηλ.: 210-5317875. 8. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓ/ΝΑΣ A.E. (ισχύει μέχρι 27/12/2013) τηλ.: 210-4221900-19. 9. LLOYDS REGISTER (ισχύει μέχρι 20/11/10) τηλ.: 210-4580800. 10. MOODY Α.Ε. (ισχύει μέχρι 10/01/2011) τηλ.: 210-6534294. 11. QMSCERT LTD (ισχύει μέχρι 12/01/13) τηλ.: 2310-535008. 12. ΕΤΕΛ Α.Ε. (ισχύει μέχρι 23/07/10) τηλ.: 210-6813507.  13. METROLOGY Hellas A.E.  (ισχύει μέχρι 30/08/13) τηλ.: 210-6828173-4. 14. SGS Greece S.A .  (ισχύει μέχρι 10/10/11) τηλ.: 2105730309.  15. ΒΕΛΟΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, (ισχύει μέχρι 21/05/13) τηλ: 2107704824. 16. EUROCHECK Ε.Π.Ε. ( ισχύει μέχρι 28/09/13) τηλ: 2105326655-6. 17. NOVA ΠΙΣΤ/ΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. ( ισχύει μέχρι 24/07/12) τηλ: 2341076380. 18. TUV RHEINLAND HELLAS (ισχύει μέχρι 22/09/13) τηλ.: 2105562130-1 19. «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ)» (ισχύει μέχρι 17/04/2011) τηλ. 2106659170-396. 20.HELLENIC CERT Μ.Ε.Π.Ε. (ισχύει μέχρι 27/07/2014) τηλ. 2103464554. 21.SYNERGYCERT A.E. (ισχύει μέχρι 29/04/2014) τηλ. 2106996377.

10. Δήλωση πιστότητας (CE) του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου του για όσα ΜΕ έχουν κατασκευαστεί μετά την 01/01/1996.

11. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του κινητήρα του ΜΕ για μηχάνημα κατασκευής από την 01/01/1999 από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, μετά από δοκιμές για αντιρρυπαντική τεχνολογία, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1218Β (30-11-1998).

12. Υπηρεσιακό σημείωμα και Διπλότυπο είσπραξης του Τέλους Απογραφής εκατόν πενήντα ευρώ (150€).

13. Υπηρεσιακό σημείωμα και Διπλότυπο είσπραξης του Ετήσιου Τέλους Χρήσης ΜΕ (ανάλογα με την ιπποδύναμη του ΜΕ). Τα περονοφόρα, ερπυστριοφόρα γενικά, κυλιόμενοι κύλινδροι απαλλάσσονται των τελών χρήσης από 01/01/2007 και απαγορεύεται η κυκλοφορία τους στις οδούς της χώρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας επισημαίνουμε ότι μετά την παρέλευση 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης σας στην υπηρεσία μας, η μη προσκόμιση κάποιου – ων από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συνιστούν λόγο θέσης του σχετικού φακέλου στο αρχείο της Υπηρεσίας μας.  Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να σας χορηγήσουμε άδεια και πινακίδες εφόσον το επιθυμείτε, θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου τα δικαιολογητικά (πλήρη φάκελο).   

Νομικό πλαίσιο:

Κ.Υ.Α. Αριθ. Δ13ε/4800/2003 (Φ.Ε.Κ. 708Β/4-6-2003).

Κόστος:

Εκατόν πενήντα ευρώ (150€).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

-

Παραγόμενα έγγραφα: -
Χρόνος ισχύος: -
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 'Αρτας Ταγματάρχη Παπακώστα 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63301, 26813 63307 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60139 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64321 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62138, 26823 62157
Άλλες πηγές Πληροφόρησης:

-

Παρατηρήσεις:

-

Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες