Τετάρτη, 22/09/2021
A- A A+
 
 
 

Εξαγορά ακινήτου του Ελληνικού Δημοσίου, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (άρθρο 23 του Ν. 4061/2012)

Περιγραφή:

Η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επιλύσης Διαφορών της περιφερειακής ενότητας (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 30-06-2014), όπου βρίσκεται το κατεχόμενο ακίνητο, το οποίο περιγράφεται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για την εξαγορά καταβάλλεται τίμημα που ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι κατ' επάγγελμα αγρότης και ασκεί αγροτική χρήση στο ακίνητο, το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής του αξίας, απαγορευομένης κάθε άλλης χρήσης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ.

3. Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος (σε περίπτωση που η περιοχή έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).

4. Τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ή Βεβαίωση αρμόδιας δασικής υπηρεσίας για το μη δασικό χαρακτήρα του ακινήτου.

5. Βεβαιώσεις των Εφοριών Αρχαιοτήτων σχετικά με την υπαγωγή ή μη του ακινήτου σε καθεστώς προστασίας.

6. Βεβαίωση αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ακίνητο δε βρίσκεται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας (σε περίπτωση ακινήτου σε παραθαλάσσια ή παρόχθια περιοχή) και ότι δεν αποτελεί ανταλλάξιμο κτήμα.

7. Δήλωση ένταξης τυχόν αυθαιρέτου κτίσματος στο ακίνητο και Βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011 και την παρ. 16 του άρθρου 49 του Ν. 4030/2011 (σε περίπτωση ύπαρξης αυθαιρέτου κτίσματος στο κατεχόμενο ακίνητο, που ανεγέρθηκε πριν την 5-6-1993. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος κατασκευής πρέπει να αποδεικνύεται από δημόσιο έγγραφο, αεροφωτογραφία, παλαιό τίτλο ιδιοκτησίας κ.λ.π).

8. Αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση διακατοχικών πράξεων επί του συγκεκριμένου ακινήτου πριν την 5-6-1993 με την πεποίηθηση ότι ήταν κύριος αυτού, όπως πράξεις αποδοχής κληρονομίας, πράξεις δωρεάς, ιδιωτικά συμφωνητικά βέβαιης χρονολογίας, έκθεση γεωπόνου που βεβαιώνει την ηλικία των δένδρων που τυχόν έχουν φυτειτεί στο ακίνητο κ.λπ. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν αποτελούν μέσο απόδειξης για την κατοχή του ακινήτου.

Νομικό πλαίσιο:

Τα άρθρα 1 & 23 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α'/ 22-03-2012), όπως τροποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 37 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α'/ 11-02-2014).

Κόστος:

Για τη διαδικασία δεν υπάρχει κόστος.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Αφού προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά, απαιτείται χρόνος από δύο (2) έως έξι (6) μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης & επίλυσης Διαφορών, περί εξαγοράς ακινήτου του Ελληνικού Δημοσίου.
Χρόνος ισχύος: Δεν υπάρχει χρονικό όριο λήξης της ισχύος του εγγράφου.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Πολιτικής Γης (έδρα) Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64124, 26513 64125 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Παρατηρήσεις:

Σε κάθε πρίπτωση η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα ή άλλες Υπηρεσίες πρόσθετα στοιχεία για τη διαμόρφωση της ορθής κρίσης της.

Διαδικασίες:259

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες