Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1Ε, CE, D1E, DΕ αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών, με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής :

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση δελτίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιου οδηγού για συμμετοχή σε μαθήματα εκπαίδευσης από τη σχολή οδηγών με δικαίωμα στις εξετάσεις θεωρητικές /πρακτικές.

Δικαιολογητικά:

1. Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια:

Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου Κ-ΜΤΗΣ Ε.Ε.:

Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

Για υπήκοους τρίτης χώρας:

Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών – μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες. Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης.

4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

5. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο).

 

Ποσά

1. Αποδεικτικό 10 € για κάθε Θεωρητική Εξέταση και για κάθε Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς (3).

2. Αποδεικτικό 20 € για κάθε Θεωρητική Εξέταση (Π.Ε.Ι.) και για κάθε Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς (Π.Ε.Ι.) (3).

3. Αποδεικτικό 30 € για την εκτύπωση (3).

4. Αποδεικτικό παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 108,15€ (3).

 

Παρατηρήσεις:

1. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.74/2008 (Α΄112), υποβάλλει  συμπληρωματικά υπεύθυνη δήλωση, η οποία παρέχεται πάνω στην αίτηση.

2. Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.

3. Τα ποσά δεν απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης.

4. Η προμήθεια των αποδεικτικών γίνεται με τη διαδικασία του e-παραβόλου.

Νομικό πλαίσιο:

1. Π.Δ.51/2012 (Α΄101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» όπως ισχύει.

2. Άρθρο 52 του Ν.4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

3. Του Π.Δ.74/2008 (Α΄112) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006», όπως ισχύει.

4. Απόφαση 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων».

5. Απόφαση ΠΟΛ.1163/3-7-2013 (Β΄1675) του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου».

6. Απόφαση 72048/9666/08/2009 (Β΄216) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.74/2008 (Α΄112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών», όπως ισχύει.

7. Απόφαση 49522/6046/2009 (Β΄2024) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων» , όπως ισχύει.

8. Εγκύκλιος Γ454/19716/1780/28-7-2009 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διευκρινίσεις σχετικά με τους οδηγούς συγκεκριμένων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)»

9. Εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.74/2008 (Α΄112): «3. Οι οδηγοί των παρακάτω κατηγοριών οχημάτων εξαιρούνται της υποχρέωσης να κατέχουν ΠΕΙ:

α. Οχημάτων, των οποίων, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.

β. Οχημάτων, τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα),

καθώς και οχημάτων τα οποία δεν ανήκουν στις Υπηρεσίες αυτές, χρησιμοποιούνται όμως απ αυτές με οποιοδήποτε καθεστώς.

γ. Οχημάτων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας ή της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών

(Π.Σ.Ε.Α.).

δ. Οχημάτων, τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή

μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.

ε. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης.

στ. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ (όπως προβλέπεται στο διάταγμα αυτό).

ζ. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.

η. Οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού»

Για τις παραγράφους ζ και η, έχουν εφαρμογή το άρθρο 1 της υ.α.49522/6046/2009 (Β΄2024) για τη μεταφορά εμπορευμάτων και η εγκύκλιος Γ454/19716/1780/28-7-2009 για τη μεταφορά επιβατών. 

Κόστος:

α) 148,15 €, όταν απαιτείται δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και δεν απαιτείται Θεωρητική Εξέταση και εξετάσεις για Π.Ε.Ι., εφόσον ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.74/2008 (Α΄112).

β) 158,15 €, όταν απαιτείται Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς και Θεωρητική Εξέταση και δεν απαιτούνται εξετάσεις για Π.Ε.Ι. εφόσον ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.74/2008 (Α΄112).

γ) 188,15 €, όταν δεν απαιτείται Θεωρητική Εξέταση και απαιτούνται Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς εξετάσεις για Π.Ε.Ι..

δ) 198,15 €, όταν απαιτούνται Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς, Θεωρητική Εξέταση και εξετάσεις για Π.Ε.Ι..

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται μόνο μία εξέταση κατά περίπτωση όπου απαιτείται.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Μέχρι 30 ημέρες (Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς).

Παραγόμενα έγγραφα: 1. Δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού. 2. Άδεια οδήγησης κατηγορίας της οποίας έχει αιτηθεί (εφόσον έχει πετύχει στις θεωρητικές - πρακτικές εξετάσεις).
Χρόνος ισχύος: Πέντε (5) χρόνια (λιγότερο εφόσον υπάρχουν περιορισμοί για ιατρικούς λόγους ή ότι άλλο προβλέπεται στην προηγούμενη άδεια για όλες τις κατηγορίες).
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Άλλες πηγές Πληροφόρησης:

http://www.yme.gr

Παρατηρήσεις:

Οι πολίτες για κάθε πληροφορία που αφορά οποιαδήποτε διαδικασία άδειας οδήγησης πρέπει να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία εκτύπωσης της άδειας οδήγησης τους κλικάροντας  στην Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης Αδειας Οδήγησης (Αρχική Σελίδα »   Μεταφορές »   Οδική Ασφάλεια »   Άδειες Οδήγησης »   Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης άδειας οδήγησης).

Επίσης από 2/10/2013 οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν όλα τα παράβολα για οποιαδήποτε διαδικασία αφορά την άδεια οδήγησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων e-Παράβολο.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες