Παρασκευή, 21/06/2024
A- A A+
 
 
 

Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση δελτίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιου οδηγού για συμμετοχή σε μαθήματα εκπαίδευσης από τη σχολή οδηγών με δικαίωμα στις εξετάσεις θεωρητικές/ πρακτικές.

Δικαιολογητικά:

1.α. Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια:

Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

1.β. Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε.:

Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

1.γ. Για υπηκόους τρίτης χώρας:

Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών – μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης.

4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

5. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο).

ΠΟΣΑ

1.Αποδεικτικό 10 € για κάθε Θεωρητική Εξέταση και για κάθε Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς (3).

2. Αποδεικτικό 30 € για την εκτύπωση (3).

3. Αποδεικτικό παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 27,02 € ή 108,15 € για την κατηγορία ΒΕ (3).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Απαιτείται η Θεωρητική και Πρακτική Εξέταση του ενδιαφερόμενου για την επέκταση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β σε οποιαδήποτε κατηγορία ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α.

2. Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.

3. Τα ποσά δεν απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης.

4. Η προμήθεια των αποδεικτικών γίνεται με τη διαδικασία του e-παραβόλου.

Νομικό πλαίσιο:

1. Π.Δ.51/2012 (Α΄101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» όπως ισχύει.

2. Άρθρο 52 του Ν.4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

3. Απόφαση 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων».

4. Απόφαση ΠΟΛ.1163/3-7-2013 (Β΄1675) του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου».

Κόστος:

1. Για επέκταση από τις κατηγορίας ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α σε Α1 ή Α2 ή Α ή Β: 67,02 € [Συμπεριλαμβάνεται μια δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)].

2. Για επέκταση από την κατηγορία Β σε ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α: 77,02 € [Συμπεριλαμβάνεται μια θεωρητική εξέταση (10€) και μία δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)].

3. Για επέκταση από την κατηγορία Β σε ΒΕ: 148,15 € [Συμπεριλαμβάνεται μία δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)].

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται μόνο μία εξέταση κατά περίπτωση, όπου απαιτείται.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Μέχρι τριάντα (30) ημέρες (Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς).

Παραγόμενα έγγραφα: 1.   Δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού . 2.   Άδεια οδήγησης κατηγορίας της οποίας έχει αιτηθεί(εφόσον έχει πετύχει στις θεωρητικές-πρακτικές εξετάσεις).
Χρόνος ισχύος: Δέκα πέντε (15) χρόνια (λιγότερο εφόσον υπάρχουν περιορισμοί για ιατρικούς λόγους).
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Άλλες πηγές Πληροφόρησης:

http://www.yme.gr

Παρατηρήσεις:

Οι πολίτες για κάθε πληροφορία που αφορά οποιαδήποτε διαδικασία άδειας οδήγησης πρέπει να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία εκτύπωσης της άδειας οδήγησης τους κλικάροντας  στην Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης Αδειας Οδήγησης (Αρχική Σελίδα »   Μεταφορές »   Οδική Ασφάλεια »   Άδειες Οδήγησης »   Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης άδειας οδήγησης)

Επίσης από 2/10/2013 οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν όλα τα παράβολα για οποιαδήποτε διαδικασία αφορά την άδεια οδήγησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων e-Παράβολο.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες