Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Αναγγελία για χορήγηση βεβαίωση έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας

Περιγραφή:
 1. Αίτηση
 2. Εξέταση δικαιολογητικών
 3. Αναζήτηση Ποινικού Μητρώου για τον αιτούντα και τον υγειονομικά υπεύθυνο.
 4. Έλεγχος του Εργαστηρίου από την αρμόδια επιτροπή χορήγησης βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας.
 5. Χορήγηση βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας.
 6. 6. Ανάρτηση στο πρόγραμμα «διαύγεια»
Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση για αναγγελία έναρξης λειτουργίας Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας.

2) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη, για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο.

(Αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)

3) Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.

4) Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από ιδιώτη μηχανικό ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης.

5) Βεβαίωση από ιδιώτη μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η συγκεκριμένη χρήση για τον προβλεπόμενο χώρο, καθώς και έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ασφάλεια των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

6) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη.

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ο κατάλογος μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων τα οποία θα φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

8) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου

9) Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή για τον επιστημονικά υπεύθυνο.

10) Παράβολο 60€ από Δημόσιο Ταμείο.

Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας..
 2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)
 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. - αρμοδιότητες - ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).
Νομικό πλαίσιο:

1963 - Β.Δ. 521 (ΦΕΚ 145/Α/17-09-1963)

1987 - Π.Δ.29 (ΦΕΚ 8 /Α/04-02-1987)

1992 - N 2071(ΦΕΚ123/A/15-07-1992)

1994 – Αριθ. ΥΓ/6697 Υ.Α.(ΦΕΚ 28/Β/15-07-1994)

2002 – Αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΑΙ/13310 Υ.Α. (ΦΕΚ 906/Β/17-07-2002)

2005 - Ν 3329 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005)

2007 - Ν. 3599 (ΦΕΚ 176/Α/01-08-2007)

2010 – Αριθ. Υ7γ/ΓΠ/οικ.107359 & Υ7γ/ΓΠ/οικ.107363 Υ.Α. (ΦΕΚ 1396/Β/06-09-2010)

2011 - Αριθ Υ3β/Γ.Π./οικ.141282 Εγκύκλιος (ΑΔΑ 45ΨΨΘ-6ΟΧ )

2011 - Αριθ. Υ3βΓΠοικ. 64435 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1394/B/16-06-2011)

2011 – Αριθ. 89034/ΙΑ Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 2047/Β/14-09-2011)

2011 – Αριθ. Υ3β/ΓΠ/οικ.140163 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 3174/Β/30-12-2011)

2012 – Αριθ. Υ7/Γ.Π./6701 Εγκύκλιος (ΑΔΑ Β4Β4Θ-1ΤΘ)

2012 - N 4093 (ΦΕΚ 222/A/12-11-2012)

2013 - Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΒΕΝ5Θ-Γ5Α)

2013- Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Υ.Α. (ΦΕΚ1009/Β/24-04-2013)

2014 - Ν.4250 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)

2014 – Ν.4316 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014)

Κόστος:

Παράβολο δημόσιου ταμείου εξήντα (60) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρείς (3) μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας.
Χρόνος ισχύος: Επ’ αόριστον εφόσον δεν τροποποιηθούν οι όροι έκδοσης αυτής.
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Παρατηρήσεις:

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και από εκεί να προωθηθεί το αίτημά τους στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες