Σάββατο, 02/12/2023
A- A A+
 
 
 

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας καταστημάτων Οπτικών Ειδών

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Αίτηση.

2. Εξέταση δικαιολογητικών.

3. Αναζήτηση Ποινικού Μητρώου για τον αιτούντα και τον υγειονομικά υπεύθυνο.

4. Έλεγχος του Καταστήματος Οπτικών Ειδών από την αρμόδια επιτροπή  χορήγησης  βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας Καταστημάτων Οπτικών Ειδών.

5. Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης λειτουργίας Καταστήματος Οπτικών Ειδών.

6. Ανάρτηση στο πρόγραμμα «διαύγεια».

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές.

3. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.

4. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένα από λειτουργική άποψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

5. Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012).

6. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ο κατάλογος μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων τα οποία θα φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο).

9. Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού για τον επιστημονικά υπεύθυνο.

10. Υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του υγειονομικά υπεύθυνου οπτικού, ο οποίος δεν εργάζεται ως υγειονομικά υπεύθυνος σε άλλο κατάστημα, καθώς και του αντικαταστάτη οπτικού.

11. Παράβολο 38€ από Δημόσιο Ταμείο.

 

Για τη λειτουργία τμήματος φακών επαφής, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαδικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ο κατάλογος μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων, τα οποία θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Αντίγραφο άδειας διαθέσεως και εφαρμογής φακών επαφής (όπου απαιτείται).

Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές). 

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. - αρμοδιότητες - ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου.

 

Παρατηρήσεις:

Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

 

Νομικό πλαίσιο:

1. Ν.971/1979 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄) « Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του οπτικού και καταστημάτων οπτικών ειδών»  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ  296 τ.Α’ ), το άρθρο 14 του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89   τ.Α’ ) και το άρθρο 36 τουΝ. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α΄) « Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. 949/22-06-81(ΦΕΚ 388 τ.Β’ ) Υπουργική Απόφαση περί διαθέσεως και εφαρμογής οπτικών φακών επαφής όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α4/οικ.2503/09-07-1982 (ΦΕΚ 717τ.Β) Υπουργική Απόφαση και την παρ. ΙΒ3 Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012).

3. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/2003 (ΦΕΚ 1931τ.Β’ ) «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ» όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/11 (ΦΕΚ 1394/Β΄/16-06-2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση «΄Ενταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» και  με την αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.35572/2013 (ΦΕΚ 1008 τ.Β’) Υπουργική Απόφαση. 

4. Aριθμ.Υ3β/ΓΠ/οικ.140163/19-12-2011 (ΦΕΚ 3174 τ. Β’) «Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εργαστηρίων φυσικοθεραπείας στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ Α’ 63)».

5. Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρα 94 και 186).

6. Ν.3919/11 (ΦΕΚ 32/Α΄/02-03-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (άρθρα 1, 2 και 3), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 παρ. 4 του Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14 τ. Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

Κόστος:

Παράβολο δημοσίου ταμείου τριάντα οκτώ (38) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρείς (3) μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας.
Χρόνος ισχύος: Επ’ αόριστον εφόσον δεν τροποποιηθούν οι όροι έκδοσης αυτής.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Παρατηρήσεις:

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και από εκεί να προωθηθεί το αίτημά τους στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες