Δευτέρα, 22/07/2024
A- A A+
 
 
 

Δικαιολογητικά άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικού - δημοτικού Λατομείου Αδρανών Υλικών (εντός λατομικής περιοχής)

Περιγραφή:

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικού - δημοτικού λατομείου αδρανών υλικών (εντός λατομικής περιοχής).

 Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

 1. Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 2. Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3. Κοινοποίηση εγγράφου για την άδεια εκμετάλλευσης ιδιωτικού - δημοτικού λατομείου αδρανών υλικών (εντός λατομικής περιοχής).

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

Περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, έκταση και ακριβής περιγραφή των ορίων του λατομικού χώρου καθώς και τον Δήμο που υπάγεται η περιοχή.

2. Τοπογραφικά σχεδιαγράμματα

Σε κλίμακα 1:5000 και 1:100.000 του λατομικού χώρου, σε 8 αντίγραφα. Το κάθε σχεδιάγραμμα θα περιέχει και σκαρίφημα όπου θα φαίνονται στοιχεία της ευρύτερης περιοχής του λατομείου και σε απόσταση τουλάχιστον 1000 μέτρων γύρω από αυτό, δηλαδή υπάρχοντα μεμονωμένα κτίσματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αγροτικές εκτάσεις, δασικές εκτάσεις, τουριστικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικά μνημεία, δημόσιοι δρόμοι, εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, τυχόν λατομεία σε ενέργεια και άλλα δημόσιας ωφέλειας έργα. Το ως άνω σχεδιάγραμμα και σκαρίφημα θα είναι συντεταγμένα και υπογεγραμμένα από τους έχοντας το προς τούτο δικαίωμα επιστήμονες μηχανικούς. Όλα τα στοιχεία αποτύπωσης πρέπει να είναι ακριβή γιατί αλλιώς η αίτηση θεωρείται άκυρη.

3. Δικαιωμα χρησης -Τίτλοι ιδιοκτησίας

Τίτλος ιδιοκτησίας εάν πρόκειται για ιδιωτική έκταση ή συμβολαιογραφική πράξη μισθώσεως με προσαρτημένο το ως άνω τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.

4. Εγκεκριμενη Τεχνική μελέτη

Έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με το Ν.1428/84 αρθ.9, παρ. 2.

5. Εγκεκριμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας.

6. Εγγυητική Επιστολή

Εγγυητική επιστολή το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό του κόστους αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην περίπτωση που αναφέρεται στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

7. Έγκριση επεμβασης από τη διευθυνση δασων

Εφόσον ο λατομικός χώρος ή τμήμα του είναι δασική περιοχή. (Ν.998/79 αρθ.57,   παρ.2).

8. Παράβολα

Το προβλεπόμενο από την ΚΥΑ με αριθμό Δ7/19488/2011  ΦΕΚ 1986 Β χρηματικό αντιστάθμισμα για την χορήγηση της εν θέματι αδείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στις ΔΟΥ με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης (ΚΑΕ 3741).

Νομικό πλαίσιο:

1. Νόμος 1428/1984 Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 43 Α.

2. Νόμος  669/1977 Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων ΦΕΚ 241 Α.

3. ΥΑ 9464_84 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειων εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών ΦΕΚ 469 Β.

4. ΥΑ11-5η /Φ6.1/ΟΙΚ 9469/1984 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών.

5. Υπουργική Απόφαση για παράβολα λατομείων.

Κόστος:

Το προβλεπόμενο από την ΚΥΑ με αριθμό Δ7/19488/2011  ΦΕΚ 1986 Β χρηματικό αντιστάθμισμα για την χορήγηση της εν θέματι αδείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στις ΔΟΥ με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης (ΚΑΕ 3741).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κοινοποιούνται στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία υπηρεσία για την έκδοση της άδειας εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών  από την περιέλευση του αιτήματος και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Παραγόμενα έγγραφα: Έγγραφο κοινοποίησης δικαιολογητικών άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικού - δημοτικού λατομείου αδρανών υλικών (εντός λατομικής περιοχής).
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες