Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών

Περιγραφή:

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την τροποποίηση άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή του σχετικού ερωτηματολογίου και αίτηση προσδιορισμού των αντίστοιχα απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Μελέτη του ερωτηματολογίου και απαντητικό έγγραφο για την υποβολή ή όχι της άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας .

Δικαιολογητικά:

1. Υποβολή Ερωτηματολογίου.

2. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα:

Υπεύθυνες Δηλώσεις,  θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του παλαιού και του νέου φορέα, στις οποίες δηλώνεται ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νέου φορέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης. (Αρ. 12 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15 ,ΦΕΚ 158Β/2012).

3. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας:

Υπεύθυνη Δήλωση,  θεωρημένη  γνήσιο της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνεται η νέα επωνυμία του φορέα και ο τρόπος με τον οποίο επήλθε η αλλαγή αυτή. (Αρ. 12 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15 ,ΦΕΚ 158Β/2012). 

Νομικό πλαίσιο:

Ν.3982/2011.

Κόστος:

Δέκα (10) έως πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Η άδεια λειτουργίας μέσης όχλησης εκδίδεται εντός προθεσμίας εντός (2) μηνών από την περιέλευση του αιτήματος, των απαραίτητων δικαιολογητικών και της τελικής αυτοψίας με θετική εισήγηση στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.

Η άδεια λειτουργίας υψηλής όχλησης εκδίδεται εντός προθεσμίας εντός (3) μηνών από την περιέλευση του αιτήματος, των απαραίτητων δικαιολογητικών και της τελικής αυτοψίας με θετική εισήγηση στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.

Παραγόμενα έγγραφα: Νέα άδεια λειτουργίας & εγκατάστασης.
Χρόνος ισχύος: Αόριστης διάρκειας.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Παρατηρήσεις:

1. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

2.Τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται μέσα σε δύο μήνες από την επέλευση της πιο πάνω μεταβολής να ενημερώνουν την αδειοδοτούσα αρχή.

Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες