Πέμπτη, 29/02/2024
A- A A+
 
 
 

Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων χαμηλής όχλησης

Περιγραφή:

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την πρωτοκόλληση υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή του σχετικού ερωτηματολογίου και αίτηση προσδιορισμού των αντίστοιχα απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Μελέτη του ερωτηματολογίου και απαντητικό έγγραφο για την υποβολή ή όχι της υπεύθυνης δήλωσης.

Δικαιολογητικά:

1. Γενικά Δικαιολογητικά:

 α. Υπεύθυνη Δήλωση (Σχέδιο επισυνάπτεται στην παρούσα). 

 β1. Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ……/2011 (αναγράφεται ρητά άρθρο, παράγραφος, παράρτημα κλπ) και δήλωση της τήρησης τους στην υπό στοιχεία (α) Υπεύθυνη Δήλωση.

β2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν υπάρχουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

δ. Παράβολα, δυνάμει της ΚΥΑ Φ15/οικ. 7814/614 (ΦΕΚ 542Β/2011), στην Τράπεζα T-BANK στον Αριθ. Λογ. 010 4011510000774 ύψους εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (62,50) στον Αριθ. Λογ. 010 4011510000817 ύψους τριάντα ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (31,25).

2. Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα αυτά που σημειώνονται με X):

α. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή εφόσον δεν απαιτείται, Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β’/2006).

β. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει (Ζητείται υπηρεσιακά, εφόσον κατατεθούν στην Υπηρεσία μας  σχεδιαγράμματα (κάτοψη) εις τριπλούν, στα οποία θα απεικονίζονται όλοι οι χώροι της μονάδας και στα οποία θα αναγράφονται οι διαστάσεις, το εμβαδόν και η χρήση του  κάθε χώρου).

γ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.                                 ¨    

δ. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.

στ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4Α’) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, υποβάλλεται Υ.Δ. του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας, ότι δεν υπάρχει κανονισμός ιδιοκτησίας και ότι συμφωνεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας.

ζ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90). 

η. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993) άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου. 

θ. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό. 

ι.  Άλλα δικαιολογητικά (Εφόσον εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί. Ορίζεται ρητά.)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ι1. Υπεύθυνες Δηλώσεις  ορισμού και αποδοχής υγειονομικού υπευθύνου της επιχείρησης (Αρ. 6 της ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 ,ΦΕΚ 1026Β).

Σε περίπτωση αλλαγής φορέα:

ι2. Υπεύθυνη Δήλωση,  θεωρημένη  για το γνήσιο της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του παλαιού φορέα, στην οποία δηλώνεται ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα. (Αρ. 13 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15 ,ΦΕΚ 158Β/2012).

ι3. Υπεύθυνη Δήλωση,  θεωρημένη  γνήσιο της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του νέου φορέα, στην οποία δηλώνεται ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα. (Αρ. 13 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15, ΦΕΚ 158Β/2012).

ι4. Υπεύθυνη Δήλωση,  θεωρημένη  για το γνήσιο της υπογραφής, του νέου φορέα, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης. (Αρ. 13 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15 ,ΦΕΚ 158Β/2012)

Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας:

ι5. Υπεύθυνη Δήλωση,  θεωρημένη  γνήσιο της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του  φορέα, στην οποία δηλώνεται η νέα επωνυμία του φορέα και ο τρόπος με τον οποίο επήλθε η αλλαγή αυτή. (Αρ. 12 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15 ,ΦΕΚ 158Β/2012).

ι6. Τήρηση των ειδικών όρων ή περιορισμών, που τίθενται ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν.3982/2011:

Με ευθύνη σας θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και των περιοίκων κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και τη λειτουργία της δραστηριότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Εάν παρά την υποβολή των αναγκαίων στοιχείων για την έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής, αυτά δεν εκδοθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του Ν.3982/2011, ο ενδιαφερόμενος μπορεί σε αντικατάσταση τους, με εξαίρεση τη βεβαίωση χρήσης γης, να δηλώσει με την Υ.Δ. του υπό στοιχεία 1α ότι τηρεί τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας για την έκδοση αυτών.

Νομικό πλαίσιο:

1. Νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών  δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

2. Υ.Α αριθμ. οικ 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».

3. ΚΥΑ αριθμ. Φ.15/4187/266/2011 (ΦΕΚ 1275 Β) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11».

Κόστος:

Εκατό (100) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης.

Παραγόμενα έγγραφα: Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων χαμηλής όχλησης.
Χρόνος ισχύος: Αόριστο χρονικό διάστημα.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες