Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας / Χορήγηση άδειας λειτουργίας Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας

Περιγραφή:

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή του σχετικού ερωτηματολογίου και αίτηση προσδιορισμού των αντίστοιχα απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Μελέτη του ερωτηματολογίου και απαντητικό έγγραφο προσδιορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών βάσει του αντίστοιχου υποβληθέντος ερωτηματολογίου.

3. Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

4. Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Δικαιολογητικά:

1. Υποβολή Ερωτηματολογίου.

2. Με βάση τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου  για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας απαιτούνται τα εξής:

αα. (Για μονάδες χαμηλής όχλησης).

Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης.                                                                             

αβ. (Για μονάδες μέσης όχλησης).

  • Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης και εγγυητική επιστολή, ύψους

……………………………………………………………………………… 

ή

  • Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας.                                                            

αγ. (Για μονάδες υψηλής όχλησης).

Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας                                                                                                            

β. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.                                                              

γ. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.                               

2.   Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση):

α.   Πιστοποιητικό  πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας                         

 ή, εφόσον δεν απαιτείται, Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι προβλέψεις  της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β’/2006                                              

β.  Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP).                                           

γ. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.               

δ.  Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό Χημείο του  Κράτους ή άδεια  της  Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.                                                             

ε. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοαναγειρόμενο κτήριο.                   

στ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90).     

ζ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.                

η. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.                                                                              

θ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση.                     

ι.  Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας.                            

ια. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του.              

ιβ. Άλλο δικαιολογητικό (Εφόσον εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί. Ορίζεται ρητά.)

Νομικό πλαίσιο:

1. Νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών  δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

2. Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α).

3. Υ.Α αριθμ. οικ 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».

Κόστος:

30% του παραβόλου της άδειας εγκατάστασης (60 ευρώ έως 1500 ευρώ).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Η Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας χορηγείται άμεσα.

Η άδεια λειτουργίας μέσης όχλησης εκδίδεται εντός προθεσμίας εντός (2) μηνών από την περιέλευση του αιτήματος, των απαραίτητων δικαιολογητικών και της τελικής αυτοψίας με θετική εισήγηση στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.

Η άδεια λειτουργίας υωηλής όχλησης εκδίδεται εντός προθεσμίας εντός (3) μηνών από την περιέλευση του αιτήματος, των απαραίτητων δικαιολογητικών και της τελικής αυτοψίας με θετική εισήγηση στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.

Παραγόμενα έγγραφα: Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας Άδεια λειτουργίας Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας.
Χρόνος ισχύος: Αόριστης διάρκειας.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες