Παρασκευή, 21/06/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας

Περιγραφή:

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας εγκατάστασης.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή του σχετικού ερωτηματολογίου και αίτηση προσδιορισμού των αντίστοιχα απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Έλεγχος και απαντητικό έγγραφο προσδιορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών βάσει του αντίστοιχου υποβληθέντος ερωτηματολογίου.

3. Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

4. Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

5. Χορήγηση άδειας εγκατάστασης.

6. Αυτοψία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της άδειας.

Δικαιολογητικά:

1. Υποβολή ερωτηματολογίου.

2. Με βάση τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου απαιτούνται τα εξής:

α. Αίτηση.                                                                                                                     

β1. Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ15/4187/266/2012 για ΣΤΑΚΟΔ 2008 16.1 &

20.5 (αναγράφεται ρητά άρθρο, παράγραφος, παράρτημα κλπ) και δήλωση της τήρησης τους στην υπό στοιχεία (α) αίτηση.

β2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.                                

δ. Μελέτη εγκατάστασης, σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α’), στην περίπτωση κατά την οποία η εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς είναι μεγαλύτερη των 37 KW (κινητήρια) ή των 70 KW (θερμική).

ε. Παράβολο, ύψους …….  € στον λογαριασμό 0104011710000050 της τράπεζας ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (δυνάμει της ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012).                                                                                        

Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση):

α. Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές), στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

β. Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.                                                         

γ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4Α’) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, υποβάλλεται Υ.Δ. του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας, ότι δεν υπάρχει κανονισμός ιδιοκτησίας και ότι συμφωνεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας.

δ. Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία SEVEΖO, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ε. Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση Β3(9) του Ερωτηματολογίου, εφόσον απαιτείται.

(Ορίζονται ρητά οι υπηρεσίες ή οι φορείς) …………………………………………………………………………………………………………

στ. Στοιχεία τεκμηρίωσης ενεργειακής κατανάλωσης, εφόσον η υπό εγκατάσταση μονάδα βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής.

ζ. Τήρηση των ειδικών όρων ή περιορισμών, που τίθενται ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν.3982/2011.

Νομικό πλαίσιο:

1.Νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών  δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

2. Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α).

3. Υ.Α αριθμ. οικ 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».

Κόστος:

Εκατό (100) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών  από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια εγκατάστασης Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας.
Χρόνος ισχύος: Τρία (3) χρόνια.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες