Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου

Περιγραφή:

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την πρωτοκόλληση υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή του σχετικού ερωτηματολογίου και αίτηση προσδιορισμού των αντίστοιχα απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Μελέτη του ερωτηματολογίου και απαντητικό έγγραφο για την υποβολή ή όχι της υπεύθυνης δήλωσης.

Δικαιολογητικά:

1. Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης με την επωνυμία «…………………………………………………………………………………………» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από __/__/____ [ημερομηνία] υπ’ αριθ. ___________ [Αριθμός Πρωτοκόλλου] θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.

2. Το ως άνω επαγγελματικό εργαστήριο ή αποθήκη :

α. Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,

β. Τηρεί, εφόσον προβλέπονται, τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Υ.Α. ……………………………….. και ειδικότερα τις ακόλουθες:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

γ. Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Αναφορικά με το επαγγελματικό εργαστήριο ή την αποθήκη που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:

1. Παράβολο.

2. Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηματολόγιο.

3. Βεβαίωση χρήσης γης.

4. ΑΕΠΟ (εφόσον δεν υφίστανται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις).

Νομικό πλαίσιο:

Ν.3982/2011.

Κόστος:

Διακόσια (200) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης.

Παραγόμενα έγγραφα: Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου.
Χρόνος ισχύος: Αόριστο χρονικό διάστημα.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες