Σάββατο, 02/12/2023
A- A A+
 
 
 

Άδεια εμπορίας καταστημάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Αυτοψία από τριμελή επιτροπή.

Δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πτυχίου υπεύθυνου επιστήμονα, πρωτότυπο ή επικυρωμένο από αρμόδια αρχή. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός EE απαιτείται και βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της EE, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της EE.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον υπεύθυνο επί της εμπορίας, στην οποία δηλώνεται ότι: α) Δεν εργάζεται στο Δημόσιο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και δεν έχει άλλη ατομική επιχείρηση, πού να απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του, β) Δεν έχει χορηγηθεί σε άλλο νομό άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων με υπεύθυνο τον ίδιο και γ) Θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια τυχόν αποχώρηση του από την εργασία αυτή και θα επιστρέψει την χορηγηθείσα άδεια.

3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου* του τελευταίου τριμήνου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ο ίδιος και υπεύθυνος για την εμπορία απαιτείται και απο αυτόν αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. Όταν δε πρόκειται για νομικό πρόσωπο απαιτείται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και από τον αγορανομικά υπεύθυνο.

(Το/α ανωτέρω αντίγραφο/α Ποινικού Μητρώου αναζητώνται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδονται από ημεδαπές αρχές).

4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ως μόνο αντικείμενο εργασίας η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, γεωργικών εφοδίων φυτών και εξοπλισμού αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ή αντίγραφο δήλωσης έναρξης επαγγέλματος από την οικεία Δ.Ο.Υ.

5. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του κτιρίου, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα.

6. Αντίγραφο σχεδίου κάτοψης της οικοδομής, όπου θα φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού.

7. Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

8. Αντίγραφο διπλοτύπου είσπραξης παραβόλου.

Νομικό πλαίσιο:

Νόμος 4036/12.

Κόστος:

Παράβολο επτακόσια (700) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Μέχρι τρεις (3) μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: Έκδοση άδειας εμπορίας.
Χρόνος ισχύος: Εφάπαξ.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες