Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Κατάθεση παραβόλων και διενέργεια εξετάσεων για την χορήγηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργων

Περιγραφή:

1. Κατάθεση αίτησης και παραβόλων εξέτασης του θεωρητικού μέρους και του πρακτικού μέρους των εξετάσεων (όταν οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από εξεταστική επιτροπή Περιφέρειας), προκειμένου να συμμετάσχει στις εξετάσεις.

2. Διενέργεια εξετάσεων.

2.1 Επιτυχής εξέταση στο θεωρητικό μέρος: Διενέργεια εξέτασης και στο πρακτικό μέρος.

2.2 Ανεπιτυχής εξέταση στο πρακτικό μέρος: Υποβολή αίτησης συμμετοχής σε εξετάσεις του πρακτικού μέρους, συνοδευόμενης από τη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών που είναι σε ισχύ, το πρακτικό εξέτασης του θεωρητικού μέρους και το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις του πρακτικού μέρους. Επανεξέταση.

2.3 Επιτυχής εξέταση και στο πρακτικό μέρος: Έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης και έκδοση της Άδειας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, εντός προθεσμίας ενός (2) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση της άδειας ή την ημερομηνία της αίτησης του ενδιαφερόμενου για τη συμμετοχή του στο αντίστοιχο στάδιο της εξέτασης.

Δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών (από την υπηρεσία που την εξέδωσε).

2. Για την άδεια του ΧΕΙΡΙΣΤΗ  Μ.Ε.  3ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ (Α ΟΜΑΔΑ):

α. Θεωρητικό μέρος: Κατάθεση Παραβόλου 20 € (στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ή EUROBANK» αρ. λογαριασμού 00260708900200442926

β. Πρακτικό μέρος: Κατάθεση Παραβόλου € (στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ή EUROBANK» αρ. λογαριασμού 00260708900200442926

Ειδικότητα 1: Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 1.4  Εξήντα δύο (62) ευρώ.

Μ.Ε. 1.1 ή Μ.Ε. 1.3 Πενήντα πέντε (55) ευρώ.

Ειδικότητα 2: Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 2.3 Πενήντα έξι (56) ευρώ.

Μ.Ε. 2.7 ή Μ.Ε. 2.8 Σαράντα πέντε (45) ευρώ.

Ειδικότητα 3: Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 3.2 Εξήντα τέσσερα (64) ευρώ.

Μ.Ε. 3.5 Εξήντα (60) ευρώ.

Μ.Ε. 3.3 ή Μ.Ε. 3.10 Πενήντα εννέα (59) ευρώ.

Ειδικότητα 4: Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 4.1 Σαράντα πέντε (45) ευρώ.

Μ.Ε. 4.3 Πενήντα πέντε (55) ευρώ.

Μ.Ε. 4.5 Πενήντα (50) ευρώ.

Ειδικότητα 5 Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 5.1 ή Μ.Ε. 5.2 Εκατόν τριάντα επτά (137) ευρώ.

Μ.Ε. 5.3 Ογδόντα ένα (81) ευρώ.

Μ.Ε. 5.5 Εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

Ειδικότητα 6 Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 6.1 ή Μ.Ε. 6.2 Πενήντα οκτώ (58) ευρώ.

Ειδικότητα 7 Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 7.1 Διακόσια σαράντα (240) ευρώ.

Μ.Ε. 7.2 ή Μ.Ε. 7.3 Εξήντα (60) ευρώ.

Ειδικότητα 8 Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 8.1 ή Μ.Ε. 8.5 ή Μ.Ε. 8.6 Ογδόντα πέντε (85) ευρώ.

Μ.Ε. 8.2 Σαράντα(40) ευρώ.

Μ.Ε. 8.3 Πενήντα (50) ευρώ.

3. Για την άδεια του χειριστή Μ.Ε. 2ης βαθμίδας (Β ομάδα):

α. Θεωρητικό μέρος: Κατάθεση Παραβόλου 20 €  (στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ή EUROBANK» αρ. λογαριασμού 00260708900200442926

β. Πρακτικό μέρος: Κατάθεση Παραβόλου  €  (στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ή EUROBANK» αρ. λογαριασμού 00260708900200442926.

Ειδικότητα 1 Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 1.4 Εξήντα δύο (62) ευρώ.

Μ.Ε. 1.1 ή Μ.Ε. 1.3 Σαράντα τρία (43) ευρώ.

Ειδικότητα 2 Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 2.3 Σαράντα τρία (43) ευρώ.

Μ.Ε. 2.7 ή Μ.Ε. 2.8 Τριάντα (30) ευρώ.

Ειδικότητα 3 Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 3.1 Σαράντα πέντε (45) ευρώ.

Μ.Ε. 3.5 Πενήντα πέντε (55) ευρώ.

Μ.Ε. 3.3 ή Μ.Ε. 3.10 Πενήντα τρία (53) ευρώ.

Ειδικότητα 4 Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 4.1 Είκοσι πέντε (25) ευρώ.

Μ.Ε. 4.3 Τριάντα πέντε (35) ευρώ.

Μ.Ε. 4.5 Τριάντα πέντε (35) ευρώ.

Ειδικότητα 5 Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 5.1 ή Μ.Ε. 5.2 Ογδόντα πέντε (85) ευρώ.

Μ.Ε. 5.4 Εξήντα (60) ευρώ.

Μ.Ε. 5.5 Ογδόντα (80) ευρώ.

Ειδικότητα 6 Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 6.1 ή Μ.Ε. 6.2 Σαράντα τέσσερα (44) ευρώ.

Ειδικότητα 7 Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 7.1 Εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ.

Μ.Ε. 7.2 ή Μ.Ε. 7.3 Σαράντα δύο (42) ευρώ.

Ειδικότητα 8 Ποσό Παραβόλου.

Μ.Ε. 8.1 ή Μ.Ε. 8.5 ή Μ.Ε. 8.6 Πενήντα πέντε (55) ευρώ.

Μ.Ε. 8.2 Τριάντα (30) ευρώ.

Μ.Ε. 8.3 Σαράντα (40) ευρώ.

Νομικό πλαίσιο:

1. Οι διατάξειςτου Ν. 3982/2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2).

2. Το ΠΔ 113/2013 (ΦΕΚ 198/Α/17-10-2012).

3. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)/(ΦΕΚ 1983/Β/14-8-2013).

Κόστος:

Το κόστος των παραβόλων που αναφέρονται ως άνω.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Εντός προθεσμίας ενός (2) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση της άδειας ή την ημερομηνία της αίτησης του ενδιαφερόμενου για τη συμμετοχή του στο αντίστοιχο στάδιο της εξέτασης.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων.
Χρόνος ισχύος: Οκτώ (8) χρόνια.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Παρατηρήσεις:

Τα παράβολα εξέτασης του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους της εξέτασης έχουν ισχύ έξι (6) μηνών.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες