Πέμπτη, 29/02/2024
A- A A+
 
 
 

Αντιστοίχιση παλαιάς άδειας Τεχνίτη Μηχανικών Εγκαταστάσεων με νέου τύπου άδεια

Περιγραφή:

Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με σκοπό την αντιστοίχιση της παλαιάς άδειας Ηλεκτροσυγκολλητή ή/και Οξυγονοκολλητή Α και Β τάξης με την νέου τύπου άδεια.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Κατάθεση αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Έλεγχος πληρότητας υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3. Έκδοση άδειας νέου τύπου.

Δικαιολογητικά:

1. Πρωτότυπη παλαιά άδεια.

2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

3. Παράβολο (το προβλεπόμενο, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης της άδειας που θα αντιστοιχηθεί):

Δέκα (10) ευρώ.

Εκατό (100) ευρώ.

Διακόσια (200) ευρώ.

Τετρακόσια (400) ευρώ.- στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ή

EUROBANK αρ. λογαριασμού: 00260708900200442926

Δεν απαιτείται παράβολο για αντιστοίχιση παλαιάς άδειας βοηθού.

4. Για τις άδειες που έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους:

Α) βεβαίωση προϋπηρεσίας 2 ετών από εργοδότη, αν πρόκειται για μισθωτό ή

Β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολ. δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.

Νομικό πλαίσιο:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2).

2. Το ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α/17-10-2012).

3. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10-1-2013 (ΦΕΚ 21/Β/10-1-2013).

4. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11-1-2013 (ΦΕΚ 33/Β/11-1-2013).

5. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. Οικ. 5571/379/ΦΓ9.6.4/24-4-2013.

Κόστος:

Δέκα (10) ευρώ.

Εκατό (100) ευρώ.

Διακόσια (200) ευρώ.

Τετρακόσια (400) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Χρόνος υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.02.2004).

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια τεχνίτη μηχανικών εγκαταστάσεων.
Χρόνος ισχύος: Οκτώ (8) χρόνια.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες