Πέμπτη, 20/06/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - ραδιοσταθμοί C. B.

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση απόφασης.

Δικαιολογητικά:

Για τη χορήγηση νέας άδειας ή την αντικατάσταση της παλαιάς, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Nομαρχίας, είτε ατομικά, είτε μέσω του συλλόγου CB που τυχόν ανήκει, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
● Aίτηση - δήλωση (διατίθεται από την υπηρεσία) που περιλαμβάνει:
- τα στοιχεία της αστυνομικής του ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του.
- τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία του ραδιοσταθμού CB:
o Oίκος κατασκευής.
o Μάρκα ή τύπος συσκευής.
o Αριθμός πλαισίου συσκευής (serial number).
o Iσχύς εξόδου πομπού.
o Συχνότητες λειτουργίας και αριθμός καναλιών.
o Eίδος διαμόρφωσης.
- Το είδος χρήσης του ραδιοσταθμού CB = Σταθερός [βάση] ή κινητός [επί οχήματος της ξηράς - mobile] ή φορητός.
Aν πρόκειται για ιδιοκατασκευή σημειώνεται η ένδειξη «IΔIOKATAΣKEYH» και μέχρις ότου εφαρμοστεί η διαδικασία έγκρισης τύπου συσκευής υποβάλλεται συνημμένα πλήρες κυκλωματικό σχέδιο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Στοιχεία οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας και τύπος οχήματος) που θα τοποθετηθεί αν πρόκειται για κινητό σταθμό.
Διευκρίνιση:
(Μία συσκευή CB μπορεί να τοποθετηθεί εναλλακτικά και σε δεύτερο όχημα, μόνον εάν και τα δύο οχήματα είναι ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου και τούτο αποδεικνύεται από τις άδειες κυκλοφορίας).
● Yπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86, ότι δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά προηγούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμού CB στο όνομά του. Σε περίπτωση προσωρινής ανάκλησης η άδεια χορηγείται με έναρξη ισχύος την ημερομηνία λήξης της προσωρινής ανάκλησης. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του Π.Δ. 156/90) δεν χορηγείται νέα άδεια.

Νομικό πλαίσιο:

-

Κόστος:

Γραμμάτιο είσπραξης για παράβολα και τέλη λειτουργίας όπως παρακάτω:
- Για ραδιοσταθμό CB A' κατηγορίας, σε συλλόγους CB της περίπτωσης 2α του άρθρου 5 του Π.Δ. 156/90, εκατον τριάντα ευρώ (130€).
- Για ραδιοσταθμό CB A' κατηγορίας των περιπτώσεων β και γ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 156/90, πενήντα δύο ευρώ (52€).
- Για ραδιοσταθμό CB A' κατηγορίας προσωρινής διάρκειας λειτουργίας της περιπτώσεως δ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 156/90, είκοσι έξι ευρώ (26€).
- Για ραδιοσταθμό CB B' και Γ' κατηγορίας, πενήντα δύο ευρώ (52€).

Για κάθε συσκευή CB χορηγείται ξεχωριστή άδεια και συνεπώς εισπράττεται το ανάλογο παράβολο.

Για την τροποποίηση οποιασδήποτε αδείας C.B. καταβάλλονται: έξι ευρώ (6€) ως παράβολο. Οι ανάπηροι (τυφλοί, παραπληγικοί, ημιπληγικοί, άτομα με μεγάλη κινητική αναπηρία, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς σε τακτική αιμοκάθαρση) με ποσοστά αναπηρίας τουλάχιστον 67% βεβαιωμένο από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, καθώς και οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία για την έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση αδείας λειτουργίας ραδιοσταθμού CB καταβάλλουν το μισό (1/2) από τα καθοριζόμενα πιο πάνω παράβολα.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης ανανέωσης τα τέλη διπλασιάζονται.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του πλήρους φακέλου.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.
Διαδικασία ανανέωσης: Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο). ● Γραμμάτιο είσπραξης για παράβολα και τέλη λειτουργίας.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Σχετικά αρχεία: application/zip Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες