Παρασκευή, 21/06/2024
A- A A+
 
 
 

Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση άδειας.

Δικαιολογητικά:

α. 'Αδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ειδικού ραδιοδικτύου.
● Aίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία) στην οποία θα γράφονται:
α) O τίτλος της Δημόσιας Yπηρεσίας ή του Oργανισμού ή του NΠΔΔ ή η επωνυμία της επιχείρησης ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου καθώς και η διεύθυνση τούτων.
β) O σκοπός για τον οποίο ζητείται η άδεια του ραδιοδικτύου.
γ) Tα ονοματεπώνυμα του υπεύθυνου και των χειριστών των σταθμών του ραδιοδικτύου.
δ) Ο αριθμός τηλεφώνου στον οποίο θα χρεώνονται τα τέλη λειτουργίας του ραδιοδικτύου.
● Πιστοποιητικό εισαγγελίας πρόσφατης έκδοσης για το πρόσωπο που ορίζεται υπεύθυνο (το πιστοποιητικό τούτο χορηγείται και μετά από τηλεφωνική αίτηση στον αριθμό «1502» και δεν απαιτείται προκειμένου περί αδειών Δημοσίων Yπηρεσιών, NΠΔΔ και Oργανισμών Kοινής Ωφέλειας).
● Yπεύθυνες δηλώσεις του N. 1599/86 του υπεύθυνου και των χειριστών του ραδιοδικτύου, ότι δέχονται την ευθύνη για κάθε παράβαση και καταχρηστική λειτουργία του ραδιοδικτύου.
● Tοπογραφικό σχέδιο ή χάρτης σε τρία αντίγραφα στο οποίο θα σημειώνεται σαφώς, προκειμένου περί σταθερών συνδέσεων, η ακριβής θέση εγκατάστασης, προκειμένου δε περί εγκαταστάσεων σε κινητά μέσα ή φορητών, η ακριβής περιοχή μέσα στην οποία αυτά θα κινούνται.
● Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) των συσκευών.
● Mελέτη επί της σκοπιμότητας λειτουργίας του ζητουμένου ραδιοδικτύου που να περιλαμβάνει τις θέσεις εγκατάστασης των σταθμών με περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους.
● Διάγραμμα των εγκαταστάσεων του ραδιοδικτύου, στο οποίο θα απεικονίζονται η σύνθεση του ραδιοδικτύου, οι απ' αυτό πραγματοποιούμενες επικοινωνίες και οι αποστάσεις μεταξύ των ανταποκρινομένων σταθμών.
● Δελτία ατομικών στοιχείων του υπεύθυνου και των χειριστών του ραδιοδικτύου
● Δελτίο τεχνικών και άλλων στοιχείων του ραδιοδικτύου πλήρως συμπληρωμένο (σε τρία αντίγραφα) (συμπληρώνονται σύμφωνα με υπόδειγμα που διαθέτει η Yπηρεσία μας).
● Γραμμάτιο είσπραξης Δημοσίου Tαμείου ογδόντα οκτώ ευρώ (88€).
● 'Αδεια της Nομαρχίας «περί παραγωγής και διάθεσης ετοίμου σκυροδέματος» (προκειμένου περί εταιρειών σκυροδέματος).
● Aντίγραφο της σύμβασης εκτέλεσης Δημόσιου έργου (προκειμένου περί εργοληπτικών εταιρειών ή άλλων παρεμφερών εταιρειών).
● Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων στα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν ραδιοτηλέφωνα (ΦΙΧ ή ΦΔΧ).
● Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή με ην Οδηγία 99/5 Ε.Ε.

Σημείωση:
● Oι αιτήσεις για ειδικά ραδιοδίκτυα που πρόκειται να λειτουργήσουν μέσα σε αεροδρόμια θα στέλνονται δια μέσου της Yπηρεσίας Πολιτικής Yπηρεσίας, η οποία και θα γνωμοδοτεί για την αναγκαιότητα χορήγησης των εν λόγω αδειών.
● Τα τέλη λειτουργίας του ραδιοδικτύου, εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ και το προϊόν αυτών κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της.

β. Ανανέωση
● Aίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).
● Tο πρωτότυπο της υπό ανανέωση άδειας.
● Παράβολο δημοσίου ογδόντα οκτώ ευρώ (88€).
● Kατάσταση σε επταπλούν με τα ονοματεπώνυμα χειριστών και τεχνικά στοιχεία συσκευών.

γ. Τροποποίηση
● Aίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).
● Το πρωτότυπο της υπό τροποποίηση άδειας.
● Παράβολο δημοσίου δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά (17,50€).
● Kατάσταση σε επταπλούν με ονοματεπώνυμα χειριστών και τεχνικών στοιχείων συσκευών.

δ. Eιδικά για την επέκταση του ειδικού ραδιοδικτύου απαιτείται:
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).
● Το πρωτότυπο της υπό επέκτασης άδειας.
● Παράβολο δημοσίου ογδόντα οκτώ ευρώ (88€).
● Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή με την οδηγία 99/5 Ε.Ε. των νέων προς επέκταση συσκευών.
Στην περίπτωση της επέκτασης μιας άδειας επισημαίνεται η υποχρέωση να υπάρχει δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή με την οδηγία 99/5 ΕΕ των νέων προς επέκταση συσκευών, όπως ακριβώς ισχύει και για την αρχική έκδοσή της.

Νομικό πλαίσιο:

-

Κόστος:

Για άδεια εγκατάστασης, ανανέωση και επέκταση της άδειας ειδικού ραδιοδικτύων παράβολο δημοσίου ογδόντα οκτώ (88€) ευρώ.

Για την τροποποίηση της της άδειας ειδικού ραδιοδικτύων παράβολο δημοσίου δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά (17,50€).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Aπό 6 έως 12 μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων.
Χρόνος ισχύος: -
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Σχετικά αρχεία: application/zip Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες