Έγκριση καταλληλότητας θέσης και χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση απόφασης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).

2. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της Περιοχής σε τρία αντίτυπα σύμφωνα με το ΠΔ 78/88.Θεώρηση του τοπογραφικού από την αρμόδια υπηρεσία Δημ. ΄Έργων για τα εκτός σχεδίου (Εθν. Οδούς).

3. Βεβαίωση ότι υποβλήθηκε στην αρμόδια αρχή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

4. Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου σε τρία αντίτυπα με τις εγκαταστάσεις και τις θέσεις μηχανημάτων.

5. Τομή του κτιρίου.

6. Τεχνική έκθεση από τον υπεύθυνο τεχνικό για τη κατασκευή του κτιρίου και τις εγκαταστάσεις και συσκευές.

7. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για συνεργεία εκτός σχεδίου επί εθνικών οδών.

8. Δήλωση μηχανικού ότι ο εκπεμπόμενος θόρυβος είναι μικρότερος από τα καθοριζόμενα ανώτατα όρια.

9. Μελέτη μηχανικού για την αναμενόμενη στάθμη θορύβου (μόνο φανοποιεία).

10. Μελέτη διπλωματούχου μηχανικού για το επιλεγόμενο σύστημα αντιρύπανσης (μόνο βαφεία).

11. Μελέτη Μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού του συνεργείου.

12. Προϋπολογισμός δαπάνης σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Μηχανικό.

13. Αποδεικτικό κατάθεσης ΤΕΕ ή Τράπεζας για τη νόμιμη αμοιβή μηχανικού για τη σύνταξη μελέτης.

14. Αποδεικτικό κατάθεσης νομίμων κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ.

15. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου καταβολής φόρου επί της αμοιβής μηχανικού.

Νομικό πλαίσιο:

Π.Δ 78/1998  (ΦΕΚ 34Α).

Π.Δ. 416/1991  (ΦΕΚ 152Α).

Π.Δ. 38/96  (ΦΕΚ 26Α).

Κόστος:

Γραμμάτιο κατάθεσης σε Δημόσιο Ταμείο είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (23,50€).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Ένας μήνας από την υποβολή του πλήρους φακέλου.

Παραγόμενα έγγραφα: Έγκριση καταλληλότητας θέσης και χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
Χρόνος ισχύος: Δύο (2) έτη.
Διαδικασία ανανέωσης: Αντίστοιχα με τα υποβληθέντα της παραγράφου 9, όπου έχουν εφαρμογή.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download