Πέμπτη, 29/02/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του Ν. 1575/85 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3185/2003

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. 'Ελεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση απόφασης.

Δικαιολογητικά:

Έλληνες υπήκοοι:

1. Αίτηση - δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει καταδικασθεί για ανυποταξία ή λιποταξία.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου.

3. Δύο φωτογραφίες.

4. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

5. Πιστοποιητικό Εργασίας, σύμφωνα με τις παρ. 3,4,5 & 6 του άρθρου 3 του Ν. 1575/85 (θεωρημένο από τον επόπτη).

6. Δελτίο ταυτότητος ή διαβατήριο (επίδειξη).

Ξένοι υπήκοοι:
1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που δηλώνει όλα τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής στην Ελλάδα.

2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

3. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

4. Πιστοποιητικό εργασίας (θεωρημένο από τον επόπτη Εργασίας για προϋπηρεσία στην Ελλάδα). Η προϋπηρεσία στο εξωτερικό απαιτεί πιστοποιητικό εργασίας με επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα και θεώρηση από αρμόδια αρχή Κράτους έκδοσης (ΕΕ) ή επικύρωση.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας με αντίστοιχο Ελληνικό τίτλο.

Νομικό πλαίσιο:

Ν. 1575/85.

Κόστος:

Παράβολο Δημοσίου Ταμείου είκοσι εννέα και πενήντα (29,50) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του πλήρους φακέλου.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
Χρόνος ισχύος: Αόριστης ισχύος.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες