Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο
Τετάρτη, 08/04/2020
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 3 (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής)

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά από 1 έως και 4.

2. Χορήγηση στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν και μετά τον έλεγχο της πληρότητας και μόνο του υποβληθέντος φακέλου Προσωρινής Άδειας Εγκατάστασης, η οποία έχει ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο τήρησης των προΰποθέσεων λειτουργίας της εγκατάστασης.

3. Στον αρχικό φάκελο κατατίθεται η αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης και προστίθενται τα δικαιολογητικά 5 και 6.

4. Αυτοψία στις εγκαταστάσεις της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, έλεγχος του φακέλου και σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Σταυλισμού.

5. Έκδοση της άδειας εγκατάστασης εφόσον πληρούνται οι προΰποθέσεις λειτουργίας της μονάδας ή απόρριψη της αίτησης σε αντίθετη περίπτωση.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α') σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.4γ του Ν.4056/12.

3. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α' ή δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β'. Οι ΠΠΔ χορηγούνται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία κατατίθεται ο φάκελος της προς αδειοδότηση κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

4. Έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

5. Προσωρινή Άδεια Εγκατάστασης. Χορηγείται αυθημερόν από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας.

6. Οικοδομική Άδεια ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση της οικοδομικής άδειας ή δήλωση αυθαιρέτου. Η Οικοδομική Άδεια  και η βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση της οικοδομικής άδειας εκδίδονται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

7. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όταν αυτή απαιτείται σύμφωνα με το Ν.4014/11.Χορηγείται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, αναζητείται υπηρεσιακά και επισυνάπτεται στο φάκελο.

Νομικό πλαίσιο:

1. Ο Ν.4056/12 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/12-03-2012) "Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32/τ. Α'/11-02-2014)

2. Η με αρ. πρωτ. 1464/67426/13-06-2012 (με ΑΔΑ Β4Λ0Β-ΓΣΦ) Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπ.Α.Α.Τ. για την εφαρμογή του Ν.4056/12.

3. Η Υ1β/2005 ΚΥΑ Υγειονομική Διάταξη Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

4. Η υπ. αρ. 46296/2013 (ΦΕΚ 2002/τ.Β'/14-08-2003) ΥΑ για τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας "Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις" του Παραρτήματος VII, της υπ. αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β') υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 14.

5. Ο Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α').

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρεις (3) μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 3 (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής).
Χρόνος ισχύος: Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην ισχύ της άδειας εγκατάστασης.
Διαδικασία ανανέωσης: Εκ νέου υποβολή φακέλου, συνοδευόμενου από τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναλόγως της εκάστοτε υποθέσεως.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Άλλες πηγές Πληροφόρησης:

1. www.minagric.gr

2. www.et.gr

Παρατηρήσεις:

1. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης είναι απαραίτητη για την ταχύτερη και ευκολότερη επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο.

2. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της κάθε υπόθεσης εξαρτάται από την πληρότητα του φακέλου και τα δεδομένα της εκάστοτε περίπτωσης.

3. Η άδεια εγκατάστασης παύει να ισχύει όταν μεταβληθεί κάποιο από τα δεδομένα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης που συνδέεται με τη διαδικασία αδειοδότησης αυτής.

Σχετικά αρχεία: application/zip Download

Γενικές Διευθύνσεις

Διαδικασίες:263

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο