Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικής μονάδας σε πρόχειρα καταλύματα

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά από 1 έως και 3.

2. Χορήγηση στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν και μετά τον έλεγχο της πληρότητας και μόνο του υποβληθέντος φακέλου προσωρινής άδειας εγκατάστασης, η οποία έχει ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο τήρησης των προΰποθέσεων λειτουργίας της εγκατάστασης.

3. Αυτοψία στις εγκαταστάσεις της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, έλεγχος του φακέλου και σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Σταυλισμού.

4. Έκδοση της άδειας εγκατάστασης εφόσον πληρούνται οι προΰποθέσεις λειτουργίας της μονάδας ή απόρριψη της αίτησης σε αντίθετη περίπτωση.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75Α') σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ.3γ του Ν.4056/12.

3. Δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την άναληψη των προβλεπόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), όπου αυτές απαιτούνται με βάση τη δυναμικότητα της μονάδας. Οι ΠΠΔ χορηγούνται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία κατατίθεται ο φάκελος για την αδειοδότηση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Νομικό πλαίσιο:

1. Ο Ν.4056/12 (ΦΕΚ 52/τ.Α'/12-03-2012) "Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11-02-2014)

2. Η με αρ.πρωτ. 1464/67426/13-06-2012 (με ΑΔΑ Β4Λ0Β-ΓΣΦ) Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπ.Α.Α.Τ. για την εφαρμογή του Ν.4056/12.

3. Η Υ1β/2005 (ΦΕΚ 343/τ.Β')  ΚΥΑ Υγειονομική Διάταξη Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

4. Η υπ.αρ. 46296/2013 (ΦΕΚ 2002/τ.Β'/14-08-2013)  ΥΑ για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας "Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παραρτήματος VII, της υπ. αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β') υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 14.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Ένας (1) μήνας.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια εγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικής μονάδας σε πρόχειρα καταλύματα.
Χρόνος ισχύος: Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην ισχύ της άδειας εγκατάστασης.
Διαδικασία ανανέωσης: Εκ νέου υποβολή φακέλου, συνοδευόμενου από τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναλόγως της εκάστοτε υπόθεσης.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Άλλες πηγές Πληροφόρησης:

1. www.minagric.gr

2. www.et.gr

Παρατηρήσεις:

1. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης είναι απαραίτητη για την ταχύτερη και ευκολότερη επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο.

2. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της κάθε υπόθεσης εξαρτάται από την πληρότητα του φακέλου και τα δεδομένα της εκάστοτε υπόθεσης.

3. Η άδεια εγκατάστασης παύει να ισχύει όταν μεταβλήθει κάποιο από τα δεδομένα της  κτηνοτροφικής εγκατάστασης το οποίο συνδέεται με τη διαδικασία αδειοδότησης αυτής.

Σχετικά αρχεία: application/zip Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες