Σάββατο, 02/12/2023
A- A A+
 
 
 

Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης άδειας χειριστή μηχανημάτων έργων

Περιγραφή:

Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με σκοπό την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργων.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής :

1. Κατάθεση αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Έλεγχος πληρότητας υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3. Έκδοση βεβαίωσης υποβολής δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά:

1. Για Βοηθούς Χειριστές Μ.Ε. με Βεβαίωση Αναγγελίας:Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Βοηθού Χειριστή Μ.Ε.

2. Για όσους ασκούν τις αναφερόμενες στο άρθρο 6 παρ.2Β του Π.Δ. 113/2012 δραστηριότητες χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το Π.Δ. 31/1990 άδεια: Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών του Πίνακα Α ή του Πίνακα Β, (συνοδευόμενο από απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για τις περιπτώσεις τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, εντός κι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

3. Κατάθεση Παραβόλου 31 € για υποψήφιο Ομάδας Α-  (για απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης και βάσει χρόνου προϋπηρεσίας) στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ή EUROBANK» αρ. λογαριασμού 00260708900200442926

4. Κατάθεση Παραβόλου 23 € για υποψήφιο Ομάδας Β- (χωρίς κανένα τίτλο σπουδών και βάσει χρόνου προϋπηρεσίας) στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ή EUROBANK» αρ. λογαριασμού 00260708900200442926

5. Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή δημόσιο περιφερειακό ιατρείο κλπ για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του ενδιαφερόμενου.

6. Άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. (Δεν απαιτείται  στην περίπτωση των Μηχ/των έργου που ανήκουν στην ειδικότητα 8 : ειδικές εργασίες ανύψωσης).

7. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

8. Προϋπηρεσία (1) – Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 113/2012, ένα ή περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας του άρθρου 5 παρ. 2 του ΠΔ 113/2012 .

9. Τη βεβαίωση προϋπηρεσίας συνοδεύει τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης ή χρησιδανείου του μηχανήματος έργου ή άλλο δικαιολογητικό (π.χ. άδεια κυκλοφορίας), από τα οποία προκύπτει  η διαθεσιμότητα του μηχανήματος από τον ιδιοκτήτη / εργοδότη (άρθρο 6, παρ. 4   του Π.Δ.  113 /2012).

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας:

Προϋπηρεσία (1) – Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 113/2012, ένα ή περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας του άρθρου 5 παρ. 2 του ΠΔ 113/2012 .

9.1. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας(2) , για εργασία που παρασχέθηκε σε επιχείρηση, συνυπογραμμένες από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας.

9.2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (3)  για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαφερόμενο ως ελεύθερος επαγγελματίας.

9.3. Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας που αποκτήθηκαν σε Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα –κατά περίπτωση- από την Απόφαση Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων(4).

9.4. Βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής.

9.5. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών.

9.6. Αίτηση τεκμηρίωσης αδυναμίας προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών προϋπηρεσίας συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία(5), όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία.

9.7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με το α. 4 του Ν.3982/2011.

Νομικό πλαίσιο:

α. Οι διατάξειςτου Ν. 3982/2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2).

β. Το ΠΔ 113/2013 (ΦΕΚ 198/Α/17-10-2012).

γ. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)/(ΦΕΚ 1983/Β/14-8-2013).

Κόστος:

Τριάντα ένα (31) ευρώ / Είκοσι τρία (23) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 113/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Χειριστή Μ.Ε..

Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την παρέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.02.2004). Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

Χρόνος ισχύος: Δέκα (10) μήνες.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Παρατηρήσεις:

ΟΜΑΔΑ Α/ ΟΜΑΔΑ Β:

(α) εάν είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα:

    (αα) για την Β ομάδα 300 ημερομίσθια ή

    (αβ) για την Α ομάδα 450 ημερομίσθια εκ των οποίων τα 150 στην Α Ομάδα

(β) εάν είναι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. ή Ι.Ε.Κ., κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα A, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα:

    (βα) για την Β ομάδα 100 ημερομίσθια ή

    (ββ) για την Α ομάδα 150 ημερομίσθια, εκ των οποίων τα 50 στην Α Ομάδα,

(γ) εάν είναι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. Τεχνικοί Μηχανημάτων Έργων, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα :

    (γα) για την Β ομάδα 70 ημερομίσθια ή

    (γβ) για την Α ομάδα 100 ημερομίσθια, εκ των οποίων τα 30 στην Α Ομάδα

(δ) εάν είναι κάτοχοι ισότιμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των ανωτέρω περιπτώσεων (α), (β) και (γ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εφόσον έχουν, κατά περίπτωση, την αναφερόμενη στο Παράρτημα Β προϋπηρεσία, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου 2ης ή 3ης βαθμίδας (δηλαδή, αντιστοίχως, για μηχανήματα Β ή Α ομάδας).

 Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών οι οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες εννέα (9) ειδικότητες:

1) εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές,

2) ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων,

3) οδοστρωσίας,

4) εξυπηρέτησης οδών και αεροδρομίων,

5) υπόγειων έργων και μεταλλείων,

6) έλξης,

7) διάτρησης και κοπής εδαφών,

8) ειδικές εργασίες ανύψωσης  και

9) πολλαπλές εργασίες.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες