Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Κυτταρολογικού

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Αίτηση.

2. Εξέταση δικαιολογητικών.

3. Αναζήτηση Ποινικού Μητρώου.

4. Έλεγχος της επιτροπής χορήγησης βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου.

5. Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου βιολογικών υλικών.

6. Ανάρτηση στο διαύγεια.

Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (Σε περίπτωση εταιρείας η αίτηση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και σε περίπτωση κοινού εργαστηρίου  οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση από κοινού).

2) Άδεια ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

3) Τίτλος αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.

4) Βεβαίωση ιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης της αντίστοιχης ειδικότητας.

5) Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας.

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 /1986 (Υ.Α. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/25026  ΦΕΚ1637/Β/07-11-2006) στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν του απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 /1986 (Υ.Α. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/25026  ΦΕΚ1637/Β/07-11-2006) στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει.

 α) αν παρέχει υπηρεσίες σε άλλο ιδιωτικό φορέα  Π.Φ.Υ.

 β) τον επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου καθώς και τον αντικαταστάτη αυτού  (σε περίπτωση απουσίας παρακαλώ να δηλώνετε αν θα σας αντικαθιστά κάποιος ή θα παραμένει κλειστό).

 γ) τις ημέρες ή ώρες παρουσίας του στο εργαστήριο.

 δ) τα δικαιολογητικά του αντικαταστάτη σε περίπτωση που δηλώσετε κάποιον (πτυχίο, άδεια άσκησης επαγγέλματος, τίτλος ειδικότητας, φωτοτυπία ταυτότητας).

8) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπεύθυνου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή αστικού συνεταιρισμού απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών Δ.Σ. (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας)και του επιστημονικά υπεύθυνου.

9) Στις περιπτώσεις του κοινού διαγνωστικού εργαστηρίου και της απλής συστέγασης, το θεωρημένο από τα μητρώα του ιατρικού  συλλόγου συμφωνητικό λειτουργίας, μαζί με τη σχετική  απόφαση του Δ.Σ.. Εάν ο ιατρικός σύλλογος δεν απαντήσει εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται η έγκρισή του και αρκεί η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου    της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσής της.

10) Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει  ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.

11) Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα, με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους , θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραστήματα Α&Β του Π.Δ. 84/2001,καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.

12) Επιτρέπεται στους φορείς της παραγράφου 2β και 2γ του άρθρου 1 του Π.Δ. 84/2001(ΦΕΚ 70/Α΄), που προϋπήρχαν ή ιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του, να στεγάζουν τα εργαστήρια των Β και Γ τμημάτων του δευτέρου μέρους  του παραρτήματος Α, σε χώρους κτιρίων που δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι κύριας χρήσης. Οι χώροι αυτοί δεν θα προσμετρούνται στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου και πρέπει να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος για την λειτουργία τους τεχνητός φωτισμός και αερισμός. Το σύνολο των παραπάνω χώρων υπάγεται στην κατηγορία «Γραφεία».(Ν. 3984/11 (ΦΕΚ 150/Α΄) άρθρο 66 παράγραφος 19).

13) Σε περίπτωση συστέγασης ή εταιρείας , στην κάτοψη θα είναι   σχεδιασμένα όλα τα εργαστήρια ταυτόχρονης λειτουργίας και    στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνομα του ιατρού που    χρησιμοποιεί κάθε εργαστήριο. Τα ανωτέρω στοιχεία συντάσσονται και υπογράφονται από διπλωματούχο μηχανικό,  ο οποίος πιστοποιεί τη στατική επάρκεια   του κτιρίου για την εγκατάσταση του επιστημονικού εξοπλισμού και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος Α του Π.Δ. 84/2001.

14) Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που απαρτίζουν τον επιστημονικό   εξοπλισμό της μονάδας τα οποία πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β.

15) Μελέτη από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό από την οποία θα  προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής  για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

16) Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα ακινήτου που θα στεγασθεί το εν λόγω εργαστήριο.

17) Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση  φορέα Π.Φ.Υ.

18) Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επισήμων αντιγράφων  των  παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής  ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

19) Πιστοποιητικά σήμανσης ποιότητας CE για τον   χρησιμοποιούμενο    ιατρικό εξοπλισμό.

20) Ονομαστική κατάσταση επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής  σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα  πέντε (15)  ημερών.

21) Διαχείριση  αποβλήτων (Υ.Α. αριθμ. Η.Π.13588/725  ΦΕΚ 383/Β΄/06).

22) Τα διαγνωστικά εργαστήρια υποχρεούνται να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα. Για τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια απαιτείται βεβαίωση της οικείας ΔΥΠΕ προς την αρμόδια Περιφέρεια ως προς την πλήρωση των κριτηρίων (Ν.4025/2011).

23) Παράβολο δημοσίου ύψους 400€ (Ν. 4093/2012).

Νομικό πλαίσιο:

Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70/Α/10-04-2001),   

Π.Δ 227 (ΦΕΚ 212/Α/05-11-2004),                    

Ν.3418 (ΦΕΚ 287/Α/28-11-2005),       

Ν.3844 (ΦΕΚ 63/Α/03-05-2010),         

Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-05-2010), 

Ν 3919 (ΦΕΚ 32/Α/02-03-2011),     

Ν.4025 (ΦΕΚ 228/Α/02-11-2011),       

Υπουργική Απόφαση Υ3β/ΓΠ/οικ.24948/2012 (ΦΕΚ 713/Β),

Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012),          

Υπουργική Απόφαση Υ3β/Γ.Π/οικ.36859 (ΦΕΚ 1088/Β/30-04-2013)

Κόστος:

Παράβολο δημοσίου ταμείου τετρακόσια (400) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρεις (3) μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας.
Χρόνος ισχύος: Επ’ αόριστον εφόσον δεν τροποποιηθούν οι όροι έκδοσης αυτής.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 'Αρτας Κοσμά Αιτωλού 10, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63509, 26513 63514 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 2665 360185 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64136 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62199
Παρατηρήσεις:

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και από εκεί να προωθηθεί το αίτημά τους στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες