Κυριακή, 04/12/2022
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας καταστημάτων εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από υπαλλήλους της Περιφερειακής ενότητας.

3. Συνεδρίαση της επιτροπής για χορήγηση ή μη άδειας.

Δικαιολογητικά:

1. Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού.

2. Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας.

3. Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

4. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ώστε να προκύπτει ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ. του υπεύθυνου επιστήμονα.

5. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του Π.Δ. 463/1987 (ΦΕΚ 216 Α΄) ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του Π.Δ. 109/1989 (ΦΕΚ 47 Α΄) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εφόσον απαιτείται, ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, του υπεύθυνου επιστήμονα.

Νομικό πλαίσιο:

Υποβολή αίτησης προκειμένου να ενημερωθεί η Υπηρεσία για την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος:

  1. ΚΥΑ 282371/06 (ΦΕΚ 731/Β) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 2001/82/ΕΚ & 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του συμβουλίου περί Κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα, Μέρος VI κατοχή εμπορία και χορήγηση κτηνιατρικών φαρμάκων, άρθρα 64, 65, 66, 68 & 69.
  2. Ν.3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α) "Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις" Μέρος Τέταρτο (Ρύθμιση κτηνιατρικών θεμάτων) άρθρα 17,18,20,21,22,23&24
  3. Ν.3698/20098 (ΦΕΚ 198/Α) "Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις" άρθρο 19 ‘κτηνιατρικά γραφεία για τα παραγωγικά ζώα’
  4. ΥΑ 314738/03/09/2009 (ΦΕΚ 1835/Β) "τρόπος έκδοσης κτηνιατρικής συνταγής"
  5. 3955/20-04-2011 (ΦΕΚ 89/Α) άρθρο 10, δικαιούχοι αδειών, πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
  6. ΚΥΑ 307752/2010 (ΦΕΚ 1865/Β) διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών& μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών ως ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης
Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Παραγόμενα έγγραφα:   Άδεια καταστημάτων εμπορίας καταστημάτων κτηνιατρικών φαρμάκων.
Χρόνος ισχύος: Πέντε χρόνια ή ως την υποβολή αίτησης αναστολής.
Διαδικασία ανανέωσης: Υποβολή αίτησης και έγκριση για την άδεια. Τήρηση της τρέχουσας νομοθεσίας.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες